27 th??ng 8 | 08:00 PM
B?c Texas c?? ngh?a l?? m??u xanh l?? cay
B?c Texas c?? ngh?a l?? m??u xanh l?? cay
- -
@
- -
C?ng ty khai th??c UTEP
C?ng ty khai th??c UTEP

B?c Texas c?? ngh?a l?? m??u xanh l?? cay t?i UTEP Miners
các đội châu á tham dự world cup 2018 T? l? c?? c??c v?? m? khuy?n m?i

Th? b?y Ng??y 27 th??ng 8 08:00 PM
San v?n ??ng Sun Bowl - El Paso

C?? ngh?a l?? m??u xanh l?? cay t?i c??c th? m? T? l? c??c t?t nh?t

Th? b?y Ng??y 27 th??ng 8 08:00 PM
Truy?n ?i
D??ng ti?n
Tr??n d??i
UNT
@ UTEP
So s??nh t?t c? c??c t? l? c??c

Cung c?p c??c m?n th? thao h??ng ??u

Caesars

B?o hi?m ??t c??c ??u ti??n l??n ??n $ 1,250 + 1.000 T??n d?ng c?p + 1.000 T??n d?ng th??ng
M? khuy?n m?i: Bookiesfull

??t c??c ngay bay gi?
Betmgm

??t c??c kh?ng c?? r?i ro l??n ??n $ 1.000

??t c??c ngay bay gi?
Fanduel

C?? c??c $ 5 L?y $ 150, Th?ng hay thua

??t c??c ngay bay gi?

H?n 21 ?i?u kho?n v?? ?i?u ki?n ??p d?ng

C?? ngh?a l?? m??u xanh l?? cay t?i c??c th? m? ?o??n k?t

Th? tr??ng C?? c??c % M? Hi?n h??nh T? l? c??c t?t nh?t
UNT
39%
-3 -110
-1.5 -110
UTEP
61%
+3 -110
+1,5 -110
UNT
54%
-120
-121
UTEP
46%
-100
+100
UNT
19%
-55,5 -110
-54,5 -110
UTEP
81%
+55,5 -110
+54,5 -110

C?? ngh?a l?? m??u xanh l?? cay t?i c??c th? m? Xu h??ng t? l? c??c

C?? ngh?a l?? m??u xanh l?? cay t?i c??c th? m? H? s? nh??m

UNT UNT
S? li?u th?ng k??
UTEP UTEP
0-0 Ghi l?i 0-0
/ Away/nh?? /
H?i ngh?-Hoa K? H?i ngh? H?i ngh?-Hoa K?
FBS Phan c?ng FBS
V?t
0 Th?ng l?i % 0
?i?m cho
?i?m ch?ng l?i
X?p h?ng h?i ngh?
S? kh??c bi?t v? ch?m

C?? ngh?a l?? m??u xanh l?? cay t?i c??c th? m? ch?i b?ng c??ch ch?i

Hi?n t?i, kh?ng c?? d? li?u c?? s?n ?? ch?i.

Ngh?a l?? m??u xanh l?? cay t?i c??c th? m? boxscore

B?c Texas c?? ngh?a l?? m??u xanh l?? cay B?c Texas c?? ngh?a l?? m??u xanh l?? cay
C?ng ty khai th??c UTEP C?ng ty khai th??c UTEP
Hi?n t?i, kh?ng c?? d? li?u c?? s?n cho ngu?n c?p d? li?u Boxscore.
C??c trang web c?? c??c NCAAF t?t nh?t
Caesars

B?o hi?m ??t c??c ??u ti??n l??n ??n $ 1,250 + 1.000 T??n d?ng c?p + 1.000 T??n d?ng th??ng
M? khuy?n m?i: Bookiesfull

??t c??c ngay bay gi?
Betmgm

??t c??c kh?ng c?? r?i ro l??n ??n $ 1.000

??t c??c ngay bay gi?
Fanduel

C?? c??c $ 5 L?y $ 150, Th?ng hay thua

??t c??c ngay bay gi?