• Bookies
 • NY th? thao c?? c??c
 • B?n nh??p New York

game đăng ký nhận tiền thưởng DraftKings M? khuy?n m?i NY $ 1.000 th??ng 8 n?m 2022

C?? c??c $ 5+ tr??n NFL ho?c b??ng ??? ??i h?c, h?y nh?n $ 200 trong c??c mi?n ph??

21+ ?i?u kho?n ??p d?ng.

T?i sao DraftKings NY?
 • Ti?n th??ng v?? ph?n th??ng h?p d?n
 • Thanh to??n nhanh v?? ???ng tin c?y
 • Tr?i nghi?m ng??i d??ng m?nh m?
T??nh tr?ng s??ch th? thao S?ng ? NJ, WV, IN, PA, CO, IL, TN, MI, IA, VA, WY, AZ, LA, NY, KS, MO, DC, WI, VT, UT, TX, SD, SC, RI, Ho?c, OK, Oh, ND, NC, NM, NH, NE, MS, MN, MA, MD, ME, KY, GA, FL, DE, CT, CA, AR, AK, AL
 • H?p ph??p v?? ???c c?p ph??p t?i Hoa K?
Thanh to??n ???c ch?p nh?n

C?? c??c $ 5+ tr??n NFL ho?c b??ng ??? ??i h?c, h?y nh?n $ 200 trong c??c mi?n ph??

DraftKings Sportsbook ???nh gi?? v?? m? khuy?n m?i

DraftKings New York ch??nh th?c ho?t ??ng v?? b?n c?? th? b?t ??u ??t c??c v??o Th? B?y, ng??y 8 th??ng 1 l??c 9 gi? s??ng. N?? ?? n?i l??n v?i t? c??ch l?? c?ng ty d?n ??u th? tr??ng ? m?t s? bang tr??n c? n??c, v?? v?y DraftKings NY c?? c? h?i tuy?t v?i ?? chi?m v? tr?? h??ng ??u t?i Empire State. N?? cung c?p m?t s? ph?n th??ng v?? ch??ng tr??nh khuy?n m?i sinh l?i nh?t, c?ng v?i t? l? c??c c?nh tranh v? m?t l?a ch?n l?n v? th? thao, tr?i nghi?m ng??i d??ng tuy?t v?i v?? m?t ?ng d?ng di ??ng tuy?t v?i. DraftKings c?ng ?i?u h??nh m?t cu?n s??ch th? thao tr??n ??t li?n t?i Del Lago Resort & Casino ? Waterloo, n?i C?? c??c th? thao New York c?? s?n.

DraftKings Sportsbook M? khuy?n m?i NY
DraftKings Sportsbook M? khuy?n m?i NY

???nh gi?? DraftKings New York n??y ph?? v? c??c ?u ??i th??ng th?? v? kh??c nhau ???c ??a ra ?? l?y. Ch??ng t?i c?ng s? t?p trung v??o c??c m?n th? thao m?? b?n c?? th? ??t c??c, th? tr??ng c?? c??c c?? s?n, c??ch t?o t??i kho?n, ti?n g?i v?? r??t ti?n, ch?t l??ng c?a ?ng d?ng v?? trang web DraftKings d? ?o??n . ??c ?? t??m hi?u ly do t?i sao DraftKings NY c?? th? x?p h?ng trong s? c??c S??ch th? thao tr?c tuy?n h??ng ??u Khi n?? ra m?t.

?u v?? nh??c ?i?m

?u ?i?m
Ph?n th??ng v?? khuy?n m?i t?t nh?t tr??n th? tr??ng
M?t ?ng d?ng di ??ng b??ng m??t v?? m?t trang web tuy?t v?i
Thanh to??n tr?n tru v?? ???ng tin c?y
Ti?n g?i t?i thi?u th?p nh?t tr??n th? tr??ng
Nh??c ?i?m
Thi?u h? tr? kh??ch h??ng 24/7
Ti?n th??ng ??ng ky thay ??i m?t c??ch th??ng xuy??n
DraftKings

C?? c??c $ 5+ tr??n NFL ho?c b??ng ??? ??i h?c, h?y nh?n $ 200 trong c??c mi?n ph??

??t c??c ngay bay gi?

DraftKings New York Sportsbook cung c?p

DraftKings NY ?ang cung c?p m?t qu?ng c??o NFL m?i, n?u b?n ??t c??c $ 5+ v??o b??ng ??? NFL ho?c Collegue, b?n s? nh?n ???c 200 ?? la ??t c??c mi?n ph??. B?n ph?i c?? v? tr?? th? ch?t ? New York v?? t? 21 tu?i tr? l??n. ?u ??i n??y ch? d??nh cho kh??ch h??ng l?n ??u ti??n. C??c c??c mi?n ph?? c?? gi?? tr? trong b?y ng??y. Ph?n th??ng ???c tr? l?? 8 c??c mi?n ph?? l?? 25 ?? la m?i c??i.

?u ??i m? ti?n th??ng NY DraftKings h??ng ??u l?? m?t tr?n ??u ti?n g?i 20% tr? gi?? l??n t?i 1.000 ?? la. B?n c?n g?i 5.000 ?? la ti?n c?a m??nh ?? m? kh??a to??n b? 1.000 ?? la t??n d?ng ??t c??c mi?n ph??. T??n d?ng ??t c??c mi?n ph?? c?ng c?? y??u c?u ph??t h??nh 25 l?n, l??m cho n?? tr? th??nh m?t ?u ??i kh?ng h?p d?n. Tuy nhi??n, DraftKings th??ng cung c?p ti?n th??ng ch??o m?ng h?p d?n h?n nhi?u cho kh??ch h??ng m?i tr??n c? s? ng?n h?n.

?u ??i n??y ???c ph??t tr?c ti?p v?i vi?c ra m?t to??n b? c?? c??c th? thao tr?c tuy?n t?i New York v??o th? B?y, ng??y 8 th??ng 1 n?m 2022.

V?? d?: b?n c?? th? ???c cung c?p c? h?i ?? ??t c??c v??o b?t k? NFL, NBA, MLB ho?c nh??m NHL ?? gi??nh chi?n th?ng trong m?t tr?? ch?i tr??n d??ng ti?n v?i t? l? c??c ???c t?ng c??ng l?? 40/1 (+4000). DraftKings NY s? cho ph??p b?n ??t c??c 5 ?? la v?i t? l? c??c ???, c?? ngh?a l?? b?n nh?n ???c 200 ?? la n?u th??nh c?ng. B?n c?? th? ch?n m?t y??u th??ch ??p ??o m?? t?t c? ??u ???c ??m b?o ?? gi??nh chi?n th?ng. Ti?n s? ti?n c?a b?n s? ???c c?p d??i d?ng t??n d?ng ??t c??c mi?n ph?? n?u b?n y??u c?u lo?i ti?n th??ng ti?n th??ng DraftKings New York n??y v?? b?t k? kho?n ti?n n??o b?n ki?m ???c t? ??t c??c mi?n ph??, s? ???c tr? b?ng ti?n m?t. C??c ?u ??i thay ??i m?t c??ch th??ng xuy??n, nh?ng ??? l?? lo?i ti?n th??ng qu?ng c??o b?n nh??p tuy?t v?i m?? b?n s? nh?n ???c.

DRAFTKKSS SPORTERBOOK CODES NY

?? DraftKings M? khuy?n m?i NY Nh?n b?n nh??p m? khuy?n m?i NY
?? ?? ??t c??c $ 5+ v??o NFL ho?c b??ng ??? tr??ng ??i h?c, nh?n ???c 200 ?? la ??t c??c mi?n ph??
?? Ai ?? ?i?u ki?n 21+ v?? n?m ? NY
Ti?n g?i t?i thi?u $ 5
? Th?i gian r??t ti?n T?c th?? - 5 ng??y l??m vi?c
Y??u c?u ??t c??c: Kh?ng c??
?? ?? x??c minh tr??n Ng??y 27 th??ng 8 n?m 2022
DraftKings

C?? c??c $ 5+ tr??n NFL ho?c b??ng ??? ??i h?c, h?y nh?n $ 200 trong c??c mi?n ph??

??t c??c ngay bay gi?

N?i ?? t??m m? khuy?n m?i DraftKings t?t nh?t cho New York?

??i t?i xps3.com bi??n d?ch t?t c? c??c ?? ngh? m? ti?n th??ng kh??c nhau t? Trang web c?? c??c th? thao tr?c tuy?n t?t nh?t. Ch??ng t?i ki?m tra h? ?ang l??m vi?c ch??nh x??c v?? sau ??? chia nh? ch??ng cho ??c gi? c?a ch??ng t?i. B?n c?? th? so s??nh ph?n th??ng ??ng ky DraftKings New York v?i c??c qu?ng c??o ???c cung c?p b?i c??c trang web c?? c??c ??i th? New York v?? y??u c?u c??c ?? ngh? m?? b?n th?y h?p d?n nh?t.

C??c ch??ng tr??nh khuy?n m?i b? sung c?a DraftKings Sportsbook ? New York

DraftKings New York c?ng c?? ph?n t?ng ?O DDS ??, Cung c?p gi?? ???c c?i thi?n cho m?t lo?t c??c s? ki?n th? thao m?i ng??y. C?? m?t ph?n th??ng c?a m?t ng??i b?n trong ph?n m? khuy?n m?i c?a New York DraftKings v?? b?n c?? th? gi??nh gi?i th??ng ti?n m?t trong c??c cu?c thi th? thao mi?n ph?? m?i tu?n. N?? c?ng cung c?p c??c b?n nh??p ng?n h?n c?a NY mi?n ph?? ?u ??i BET xung quanh c??c s? ki?n th? thao l?n, ch?ng h?n nh? Super Bowl, v?? c?ng c?? r?t nhi?u ti?n th??ng DFS tuy?t v?i.

DraftKings Sportsbook NY Bet mi?n ph??
DraftKings Sportsbook NY Bet mi?n ph??

C??c m?n th? thao c?? s?n ?? ??t c??c t?i DraftKings New York

B?n c?? th? ??t c??c v??o m?t l?a ch?n l?n c??c m?n th? thao t?i DraftKings New York. ?ay l?? nh?ng m?n th? thao m?? n?? bao g?m:

??? l?? m?t lo?t c??c m?n th? thao r?t to??n di?n ???c li?t k?? t?i DraftKings. Ng??i ham m? m??y bay ph?n l?c v?? ng??i kh?ng l? c?? th? ch?n t? h??ng tr?m t??y ch?n c?? c??c tr??n m?i tr?? ch?i NFL, bao g?m c? c??c tr?? ch?i t??ng t?, thay th? lay lan v?? t?ng s?, ??o c? tr?? ch?i, ??o c? ng??i ch?i, v?? ??t c??c v??o m?i n?a v?? quy. N?? c?ng bao g?m CFL, v?? ph?n b??ng ??? ??i h?c r?t ?n t??ng.

B??ng r?, b??ng ch??y v?? kh??c c?n c?u ???c bao ph? ? m?c ?? sau t??ng t?, v?? v?y NY Knicks DraftKings ??t c??c, c?? c??c NY Rangers DraftKings, v?? DraftKings Mets, Yankees, Nets v?? Islanders c?? c??c n??n ch?ng minh s? ph? bi?n. Ph?m vi b?o hi?m c?a c??c m?n th? thao nh? b??ng ??? v?? qu?n v?t c?ng r?t chi ti?t. DraftKings Sportsbook NYC bao g?m t?t c? c??c lo?i gi?i b??ng ??? k? l? v?? tuy?t v?i t? kh?p n?i tr??n th? gi?i, c??ng v?i nhi?u s? ki?n th? thao th??ch h?p, v?? v?y b?n kh?ng bao gi? n??n thi?u c??c l?a ch?n ??t c??c.

DraftKings Sportsbook NY c?? s?n th? thao
DraftKings Sportsbook NY c?? s?n th? thao

B?n ???c tr??nh b??y v?i r?t nhi?u l?a ch?n kh??c nhau khi b?n gh?? th?m DraftKings NY ?? ??t c??c. DraftKings New York gi??p b?n d? d??ng duy?t c??c l?a ch?n c?a m??nh v?? kh? n?ng r?ng l?n c?? ngh?a l?? b?n lu?n c?? kh? n?ng t??m th?y th? g?? ??? h?p d?n. C??c t??y ch?n c?? c??c t?i DraftKings NY ???c chia th??nh s??u lo?i sau:

 • C??c th?ng: ??t c??c th?ng l?? m?t cu?c c?? c??c v??o m?t tr?? ch?i, ch?ng h?n nh? ??t c??c ch??nh l?ch, ??t c??c ti?n b?c ho?c ??t c??c t?ng s?. C??c c??c th?ng nh?t ph? bi?n nh?t v??o b??ng ??? v?? b??ng r? l?? c?? c??c lan truy?n ?i?m. DraftKings NYC can nh?c nh?ng ?i?m m?nh v?? ?i?m y?u c?a c? hai ??i v?? quy?t ??nh c??i n??o ???c y??u th??ch. Y??u th??ch s? ???c ??a ra m?t ?i?m ch?p ?i?m, cho ph??p DraftKings NY cung c?p t? l? c??c -110 tr??n m?t trong hai ??i. N?u ch??ng r?t ph?? h?p, s? kh?ng c?? ?i?m lay lan. Lo?i tr?? ch?i ??? ???c g?i l?? m?t l?a ch?n, v?? n?? r?t b?t th??ng. Nh? m?t v?? d? v? ??t c??c lan r?ng t?i DraftKings New York, b?n c?? th? th?y New York Jets l?? m?c y??u th??ch 6,5 ?i?m ch?ng l?i nh?ng ng??i y??u n??c. Sau ???, b?n c?? th? ??t c??c v??o New York -6.5, c?? ngh?a l?? c??c m??y bay ph?n l?c s? c?n ph?i gi??nh chi?n th?ng t? 7 ?i?m tr? l??n, ho?c New England +6.5, c?? ngh?a l?? Pats c?? th? th?ng ho?c thua t?i 6 ?i?m.
 • T?ng s? d??ng: ?ay l?? m?t d? ?o??n v? t?ng s? ?i?m, ch?y ho?c c??c m?c ti??u ???c ghi b?i c? hai ??i trong m?t tr?? ch?i c? th?. V?? d?: b?n c?? th? t??m th?y t? l? c??c -110 tr??n h?n 42,5 ?i?m trong m?t tr?? ch?i gi?a New York Giants v?? Carolina Panthers v?? -110 tr??n d??i 52,5 ?i?m. B?n ch? c?n quy?t ??nh xem c??c ?i?m t??ch l?y ???c c? hai ??i ghi ???c ?i qua ho?c ? d??i D??ng ???. B?n c?ng s? t??m th?y t?ng s? thay th?, t?ng s? nh??m v?? t?ng s? cho m?i n?a ho?c m?t ph?n t? tr??n ?ng d?ng SPORTBOADS DRAFTKKINGS c?a New York.
 • Moneylines: ?ay l?? c??ch d? nh?t ?? ??t c??c t?i DraftKings NY. ??? l?? m?t c??c ??n gi?n m?? ??i s? th?ng m?t tr?? ch?i. M?t l?n n?a, th??ng s? c?? m?t y??u th??ch v?? m?t k? y?u. V?? d?, DraftKings NY c?? th? cung c?p -150 tr??n New York Rangers ?? ???nh b?i c??c th??ng ngh? s? Ottawa v?? +130 tr??n c??c th??ng ngh? s?. T? l? c??c cho b?n bi?t kho?n thanh to??n m?? b?n c?? th? mong ??i - l?i nhu?n 100 ?? la cho m?i 150 ?? la ???c ??t c??c v??o Rangers, l?i nhu?n 130 ?? la cho m?i 100 ?? la ???c ??t c??c v??o Th??ng ngh? s? - v?? h? c?ng li??n quan ??n x??c su?t ng? y c?a m?i ??i chi?n th?ng.
 • C??c ? m?i n?i: DraftKings NY cho ph??p ng??i ??t c??c k?t h?p m?t s? d? ?o??n th??nh m?t c??c duy nh?t ???c g?i l?? m?t ng??i ch?i. V?? d?, b?n c?? th? ??t c??c v??o Knicks, Nets, Celtics v?? 76ers t?t c? ?? bao g?m s? lay lan v??o m?t ng??y c? th?. T?t c? b?n ??i s? c?n ph?i tr? cho vi?c ??t c??c c?a b?n ?? thanh to??n, nh?ng b?n c?? th? mong ??i m?t kho?n thanh to??n l?n n?u b?n ???ng, v?? l?i nhu?n t? m?i l?a ch?n l?n v??o nh??m ti?p theo. Ngo??i ra c??n c?? nh?ng l?i tr??u gh?o, Robins Round v?? c??ng m?t tr?? ch?i c?? s?n t?i DraftKings NY. V?? b?n c?? th? s? d?ng m?t M??y t??nh t? l? c??c ?? ??c t??nh l?i nhu?n.
 • C??c t??ng lai: ?ay l?? m?t b?n nh??p d??i h?n c?a New York ??t c??c v??o m?t s? ki?n trong t??ng lai, ch?ng h?n nh? New York Yankees ?? gi??nh chi?n th?ng trong World Series, Ng??i kh?ng l? ?? ??n v??ng playoffs ho?c Knicks ?? gi??nh chi?n th?ng trong 41,5 tr?n trong m??a gi?i th?ng th??ng. T? l? thay ??i trong su?t m??a gi?i t??y thu?c v??o m?c ?? ch?i t?t c?a m?i ??i. M?t trong nh?ng g?? ph? bi?n nh?t NFL t??ng lai ??t c??c l?? nh?? v? ??ch Super Bowl ti?p theo.
 • C??c prop: ?? xu?t ??t c??c t?p trung v??o m?t s? ki?n trong m?t tr?? ch?i v?? ch??ng kh?ng nh?t thi?t li??n quan ??n k?t qu? cu?i c??ng. M?t v?? d? v? m?t prop tr?? ch?i s? l?? c? hai ??i ghi b??n trong m?t tr?n b??ng ???, trong khi m?t v?? d? v? m?t c?u th? prop l?? Zach Wilson ?? n??m qua ho?c d??i 229,5 yard trong m?t tr?? ch?i NFL.

T?t c? c??c c??c n??y ??u c?? s?n trong c??c ??i th? thao chuy??n nghi?p ? New York, bao g?m Jets, Giants, Knicks, Nets, Yankees, Mets, Rangers, Islanders, Bills, Sabers, New York Red Bulls v?? New York City F.C. B?n c?? th? ??t c??c v??o c??c ??i ??i h?c ngo??i ti?u bang, nh?ng kh?ng ph?i ? c??c ??i ??i h?c c?? tr? s? t?i New York.

DraftKings Sportsbook Futures
DraftKings Sportsbook Futures

DraftKings C??c t??nh n?ng th? thao New York

?ng d?ng v?? trang web DraftKings New York l?? c??c n?n t?ng ??t c??c tinh vi t? h??o v?i m?t s? t??nh n?ng th?? v?, d?a tr??n h? s? theo d?i c?a nh?? ?i?u h??nh:

C?? c??c tr?c ti?p

B?n c?? th? ??t c??c v??o h??ng tr?m tr?? ch?i t? kh?p n?i tr??n th? gi?i m?i ng??y t?i trang web c?? c??c th? thao NY DraftKings. N?? cung c?p truy?n ph??t tr?c ti?p c?a r?t nhi?u s? ki?n th? thao. N?u ?i?u ??? kh?ng c?? s?n, b?n s? ???c h??ng l?i t? c??c b?n c?p nh?t v?? s? li?u th?ng k?? chi ti?t, trong khi duy?t t?t c? c??c lo?i h?p d?n C?? c??c trong tr?? ch?i t??y ch?n.

R??t ti?n

B?n c?? th? t? b? vi?c ??t c??c c?a m??nh s?m tr??n ?ng d?ng v?? trang web c?a New York DraftKings Sportsbook. N?u ??t c??c c?a b?n ?ang ? kh??a h?c ?? gi??nh chi?n th?ng, nh?ng b?n s? r?ng ??i b?n ?ng h? c?? th? n? tung tr??c khi tr?? ch?i k?t th??c, b?n c?? th? ??t ???c t??y ch?n ti?n m?t v?? n?m b?t l?i nhu?n ???c ??m b?o. B?n c?ng c?? th? thu l?i m?t s? t?n th?t ti?m n?ng khi ??t c??c v??o kh??a h?c, ?i?u n??y r?t t?t cho Chi?n l??c c?? c??c.

Tr??nh xay d?ng c??ng tr?? ch?i

Ng??i xay d?ng Playay t??ng t? ???c gi?i thi?u b?i DraftKings ???ng l??c cho m??a gi?i NFL 2021. N?? cho ph??p b?n k?t h?p nhi?u d? ?o??n tr??n m?t tr?? ch?i duy nh?t trong m?t gi?? th?u ?? ??t ???c l?i nhu?n l?n.

T?o m?t t??i kho?n c?? c??c nh??p trong NY

Th?t nhanh ch??ng v?? d? d??ng ?? thi?t l?p m?t t??i kho?n v?i to??n t? n??y. Ch? c?n l??m theo c??c b??c n??y ?? ho??n th??nh quy tr??nh t??i kho?n c?a DraftKings New York khi c?? s?n:

 1. Nh?p v??o li??n k?t ??c quy?n c?a ch??ng t?i ?? truy c?p DraftKings.com, v?? ?i?u n??y cho ph??p b?n c?? m? ti?n th??ng ti?n g?i NY DraftKings tuy?t v?i.
 2. Ch?n ?N ?N ew york ?? L??m ti?u bang c?a b?n v?? nh?p v??o ?S ig l??n. ??/Li>
 3. Ch?n t??n ng??i d??ng, nh?p ??a ch? email c?a b?n v?? ch?n m?t kh?u.
 4. B?n c?? th? nh?p m? khuy?n m?i DraftKings New York, ??ng y v?i c??c ?i?u kho?n v?? ?i?u ki?n, sau ??? nh?p v??o ?N ext. ?/li>

B?n s? c?n x??c minh th?ng tin c?a b?n, b?o m?t t??i kho?n c?a b?n v?? x??c nh?n v? tr?? c?a b?n. D? th?o y??u c?u b?n t?i l??n qu??t ID ?nh do ch??nh ph? c?p v?? b?ng ch?ng v? ??a ch? dan c?, ch?ng h?n nh? h??a ??n ti?n ??ch ho?c b??o c??o ngan h??ng. Sau ??? b?n c?? th? b?t ??u c?? c??c.

T?o t??i kho?n SPORTSBOOK NY DRAFTKKINGS
T?o t??i kho?n SPORTSBOOK NY DRAFTKKINGS

Ngan h??ng v?i DraftKings New York

DraftKings NY l??m cho quy tr??nh ngan h??ng thu?n ti?n, ??n gi?n v?? nhanh ch??ng. Kh??ch h??ng c?a Chase Bank, Bank of America, Keybank, TD Bank, M & T Bank, Citibank v?? c??c ngan h??ng v?? t? ch?c t??i ch??nh l?n kh??c ? New York kh?ng c?? v?n ?? g?? khi g?i ti?n v?? r??t ti?n v?? y??u c?u c??c b?n nh??p m? khuy?n m?i.

DraftKings

C?? c??c $ 5+ tr??n NFL ho?c b??ng ??? ??i h?c, h?y nh?n $ 200 trong c??c mi?n ph??

??t c??c ngay bay gi?

G?i ti?n

DraftKings ch?p nh?n t?t c? c??c h??nh th?c nh?a ch??nh - H? CHI?UTh?? Th? Mastercard, American Express v?? Ph??t hi?n - c??ng v?i ACH (E-Check) Ti?n g?i v?? chuy?n kho?n. N?u b?n th??ch s? d?ng k??nh ?i?n t?, B?n c?? th? t??i tr? t??i kho?n c?a m??nh th?ng qua PayPal. B?t c? ai th??ch s? d?ng ti?n m?t ??u c?? th? g?i ti?n t?i S??ch b??n l? ? Waterloo ho?c s? d?ng PayNearme t?i c??c c?a h??ng 7-Eleven, Family Dollar v?? CVS. Ngo??i ra c??n c?? m?t th??ng hi?u Ch?i+ Th?. Ti?n g?i l?? mi?n ph??, t?c th?? v?? b?t ??u ch? $ 10.

R??t ti?n th?ng c??c c?a b?n

Ti?n r??t ti?n c?a b?n r?t ??n gi?n t?i DraftKings New York. B?n c?? th? ch?n ki?m tra qua th?, Chuy?n kho?n ngan h??ng ACH, PayPal, ch?i+ ho?c ti?n m?t t?i S??ch b??n l?. Ti?n m?t th??ng c?? s?n trong v??ng m?t gi?, nh?ng vi?c r??t ti?n qua c??c ph??ng ph??p kh??c c?? th? m?t v??i ng??y. DraftKings NY l?? m?t nh?? ?i?u h??nh h?p ph??p, ???c c?p ph??p, v?? v?y b?n ???c b?o v? b?i B? B?o v? Ng??i ti??u d??ng v?? C?ng nhan NYC.

D? th?o t??y ch?n thanh to??n New York

?? D? th?o th?i gian r??t ti?n PayPal 3-5 ng??y l??m vi?c
?? D? th?o th?i gian r??t ti?n ngan h??ng tr?c tuy?n T?i ?a 5 ng??y l??m vi?c
?? DraftKings ch?i+ th?i gian r??t th? 2-4 ng??y l??m vi?c

C??c cu?c thi v?? gi?i ??u ?ang di?n ra ? New York

C?ng ty ?? ??t t??n l?? m?t ng??i t? ch?c c??c cu?c thi th? thao gi? t??ng n?i ti?ng h??ng ng??y. N?? v?n ch?y m?t trang web DFS th??nh c?ng, nh?ng b?n c?ng c?? th? tham gia c??c cu?c thi v?? gi?i ??u th? thao mi?n ph??, cung c?p gi?i th??ng ti?n m?t.

B?n nh??p ph?n th??ng/ ch??ng tr??nh kh??ch h??ng than thi?t c?a New York

DraftKings NY cung c?p m?t ch??ng tr??nh kh??ch h??ng than thi?t ph? bi?n bao g?m trang web th? thao v?? DFS c?a n??. ??i th? Fanduel ?? kh?ng m? r?ng ch??ng tr??nh kh??ch h??ng than thi?t c?a m??nh th??nh c?? c??c th? thao, v?? v?y ?ay l?? m?t ?i?m kh??c bi?t r? r??ng cho DraftKings New York. B?n c?? th? ??t ???c ?i?m trung th??nh b?ng c??ch ??t c??c, v?? sau ??? h? c?? th? ???c trao ??i ?? ??t c??c mi?n ph?? v?? c??c ph?n th??ng kh??c, trong khi b?n c?ng s? leo l??n m?t chi?c thang kh??ch h??ng than thi?t, m? kh??a c??c ??c quy?n t?t h?n khi b?n ?i.

Kinh nghi?m ng??i d??ng

Tr?i nghi?m ng??i d??ng t?i trang web c?? c??c th? thao New York l?? tuy?t v?i. Ban ??u, n?? ?? s? d?ng m?t cu?n s??ch th? thao nh?n tr?ng t? Kambi, nh?ng sau ??? n?? ?? h?p nh?t v?i SBTech v??o n?m 2020, do ??? kh?ng c??n c?? y ngh?a khi s? d?ng n?n t?ng Kambi. N?? ?? ho??n th??nh vi?c di chuy?n sang SBTech v??o n?m 2021. ?ay l?? m?t n?n t?ng ??t c??c ???c thi?t k? ??p m?t, ??? l?? m?t ni?m vui ?? s? d?ng. N?? r?t gi?ng v?i c??c trang web kh??c ch?y tr??n c?ng ngh? SBTech, ch?ng h?n nh? Betway, nh?ng DraftKings NY n?i b?t b?ng c??ch cung c?p c??c qu?ng c??o v?? t? l? c??c ??c ???o.

DraftKings ?ng d?ng c?? c??c di ??ng NY

?ng d?ng DraftKings New York Sportsbook th?t tuy?t v?i. N?? c?? x?p h?ng trung b??nh 4,8 tr??n 5 tr??n App Store sau khi nh?n ???c h?n 250.000 ???nh gi?? c?a ng??i d??ng v?? ???c ch?n l?? m?t trong nh?ng ?ng d?ng c?? c??c th? thao di ??ng t?t nh?t. Ch??ng t?i c?? th? x??c nh?n r?ng n?? ho??n to??n x?ng ???ng v?i l?i khen ng?i, v?? n?? ho?t ??ng r?t t?t tr??n t?t c? c??c thi?t b? ch??ng t?i ?? th? nghi?m trong khi th?c hi?n ???nh gi?? SPORTBOAD DRAFTKKSS n??y.

DraftKings Sportsbook ?ng d?ng di ??ng NY
DraftKings Sportsbook ?ng d?ng di ??ng NY

DraftKings New York Law & L?ch s?

C??c nh?? s??ng l?p DraftKings Jason Robins, Paul Liberman v?? Matt Kalish b?t ??u cung c?p c??c cu?c thi th? thao gi? t??ng h??ng ng??y t? v?n ph??ng Boston c?a h? v??o n?m 2012. Th??ng hi?u tr? n??n c?c k? ph? bi?n tr??n kh?p Hoa K? tr??c khi l?nh c?m ???nh c??c th? thao li??n bang b? l?t ng??c v??o n?m 2018 v?? n?? nhanh ch??ng th??m m?t cu?n s??ch th? thao tr?c tuy?n. N?? ?? ra m?t m?t cu?n s??ch th? thao b??n l? DraftKings New York t?i Del Lago Resort v?? Casino ? Waterloo v??o n?m 2019, ??ng th?i c?ng b? k? ho?ch ra m?t m?t SPORTBOOK NY DRAFTKKS ngay khi ???c ph??p ? Empire State.

Trang web c?? c??c NY DraftKings

?ng d?ng DraftKings NY Mobile r?t thu?n ti?n, nh?ng b?n s? t?n h??ng tr?i nghi?m to??n di?n th?m ch?? c??n m?nh m? h?n n?u b?n s? d?ng trang web c?? c??c th? thao DraftKings New York. C?? nhi?u t??y ch?n c?? c??c v?? c??c t??nh n?ng c?? th? nh??n th?y tr??n m?i trang, v?? v?y n?? l??m cho qu?? tr??nh ??t c??c nhanh ch??ng v?? d? d??ng h?n.

An ninh v?? an to??n ???c cung c?p b?i DraftKings New York

DraftKings New York l?? m?t trang web an to??n v?? an to??n, s? d?ng ph?n m?m m? h??a m?i nh?t ?? b?o v? kh??ch h??ng c?a m??nh. B?n kh?ng c?? m?i quan tam n??o v? s? an to??n c?a ti?n ho?c chi ti?t c?a b?n. Tuy nhi??n, ch??ng t?i lu?n khuy??n b?n n??n ch?n m?t m?t kh?u m?nh v?? kh?ng chia s? n?? v?i b?t k? ai.

D? th?o H? tr? kh??ch h??ng New York

?ay c?? th? l?? m?t trong nh?ng ?i?m y?u ch??nh c?a DraftKings NY. N?? kh?ng cung c?p h? tr? kh??ch h??ng th?ng qua tr?? chuy?n tr?c ti?p ho?c qua ?i?n tho?i, v?? v?y b?n s? c?n g?i email v?? ch? ph?n h?i. Nhi?u ?ng d?ng c?? c??c di ??ng t?t nh?t c?a Hoa K? cung c?p h? tr? kh??ch h??ng 24/7 th?ng qua nhi?u k??nh. H? n??ng h?n nhi?u v? d?ch v? kh??ch h??ng so v?i DraftKings, v?? v?y ?ay l?? m?t l?nh v?c m?? n?? c?? th? c?i thi?n.

DraftKings New York Jets NFL c?? c??c

B?n c?? th? ??t c??c v??o t?t c? c??c tr?? ch?i c?? m??y bay ph?n l?c New York t?i DraftKings NY. ?i?u ??? bao g?m c??c d??ng thay th? v?? t?ng s? d??ng, ??o c? tr?? ch?i v?? ??o c? c?a ng??i ch?i tr??n nh?ng th? nh? Zach Wilson, Corey Davis v?? Michael Carter. N?? c?ng c?? ph?m vi b?o hi?m m?nh m? c?a t?t c? c??c tr?? ch?i v?i c??c d? lu?t c?a New York Giants v?? Buffalo, c?ng v?i m?i nh??m NFL kh??c, v?? b?n s? t??m th?y r?t nhi?u ??o c? v?? ?u ??i ti?n th??ng xung quanh NFL Super Bowl.

B?n nh??p New York Yankees MLB c?? c??c

Ng??i ham m? Yankees c?? th? t??m th?y m?t danh s??ch d??i c??c l?a ch?n ??t c??c th?? v? tr??n m?i tr?? ch?i c?? c??c anh h??ng c?a h? t?i DraftKings New York. Ph?m vi b?o hi?m c?a c??c tr?? ch?i c?? Mets c?ng m?nh kh?ng k??m. C?? r?t nhi?u ???ng ch?y thay th?, c??c hi?p ??u, ??o c? ng??i ch?i, v.v., v?? b?n c?ng c?? th? bi??n d?ch c??ng m?t tr?? ch?i Plays cho C?? c??c MLB.

Draftings ph??t tr?c ti?p New York

DraftKings New York c?? m?t th?a thu?n v?i Sportradar cho ph??p n?? cung c?p ph??t tr?c ti?p c??c s? ki?n th? thao trong ?ng d?ng v?? trang web c?a m??nh. N?? bao g?m t?t c? m?i th?, t? b??ng ch??y ? H??n Qu?c ??n b??ng ??? ? ??c, v?? c??c d??ng su?i l?? ???ng tin c?y, v?i m?t b?c tranh s?c n??t v?? kh?ng c?? th?i gian ch?m tr?.

S??ng b?c DraftKings New York

DK cung c?p m?t S??ng b?c tr?c tuy?n ? Michigan, ??o m?i, Pennsylvania, Connecticut v?? phia Tay Virginia. H? l?? nh?ng qu?c gia duy nh?t hi?n cho ph??p c??c nh?? khai th??c kh?i ch?y c??c s??ng b?c tr?c tuy?n, nh?ng c?ng ty c?? th? d? d??ng kh?i ??ng m?t ? New York n?u ???c ph??p l??m nh? v?y.

M? khuy?n m?i NY Sportsbook kh??c

M? ti?n th??ng Betmgm NY M? h??a m? khuy?n m?i NY
Caesars NY Sportsbook m? khuy?n m?i M? khuy?n m?i Fanduel NY
Pointbet NY M? khuy?n m?i M? khuy?n m?i Wynnbet NY

Y ki?n ??chuy??n gia c?a ch??ng t?i v? DraftKings Sportsbook New York

???nh gi?? c?a DraftKings US ?? ph??c th?o c??c ly do kh??c nhau t?i sao ch??ng t?i tin r?ng b?n n??n ??ng ky t??i kho?n. DraftKings New York cung c?p ti?n th??ng ch??o m?ng th?c s? ?n t??ng trong su?t c? n?m, c??ng v?i c??c nh??m s??ch th? thao mi?n ph?? v?? m?t ch??ng tr??nh kh??ch h??ng than thi?t tuy?t v?i. N?? c?? m?t ?ng d?ng v?? trang web di ??ng ???c ???nh gi?? cao, c? hai ??u ???c cung c?p b?i nh??m SBTech t?ng ?o?t gi?i th??ng v?? n?? cung c?p t? l? c?nh tranh h?p ly tr??n m?t lo?t c??c s? ki?n th? thao. N?? c?? th? c?i thi?n d?ch v? kh??ch h??ng c?a m??nh v?? ??a c??c kho?n thanh to??n t?i ?a c?a n?? ph?? h?p v?i nh?ng kho?n thanh to??n do Fanduel cung c?p, nh?ng nh??n chung, ch??ng t?i tin r?ng DraftKings New York l?? m?t nh?? ?i?u h??nh ?u t?? v?i ti?m n?ng n?i l??n nh? m?t con ch?? h??ng ??u trong Empire State.

DraftKings Sportsbook Cau h?i th??ng g?p New York

DraftKings c?? h?p ph??p ? NY kh?ng?

Vang, DraftKings l?? h?p ph??p ? New York c??ng v?i ch??n nh?? khai th??c kh??c. L?? m?t trong hai nh?? khai th??c ??u ti??n trong ti?u bang ph??t tr?c ti?p, DraftKings ?? ??a ra giai ?o?n ??ng ky tr??c v?? sau ??? chuy?n sang ?u ??i ch??o m?ng h??o ph??ng c?a h? - 20% ??i v?i ti?n g?i l??n t?i 1.000 ?? la.

DraftKings New York c?? m?t ?ng d?ng kh?ng?

B?n c?? th? t?i xu?ng ?ng d?ng DraftKings NY th?ng qua Google Play, App Store ho?c tr?c ti?p t? trang web. T?t c? c??c ch??ng tr??nh khuy?n m?i c?a New York DraftKings ??u c?? s?n th?ng qua ?ng d?ng ch?t l??ng cao n??y, ?? nh?n ???c ???nh gi?? ng??i d??ng t??ch c?c t? c??c ng??i ??t c??c th? thao tr??n c? n??c.

T?i ph?i bao nhi??u tu?i ?? ??t c??c v??o SPORTSBOOK DRAFTKKING ? NY?

B?n c?n ph?i t? 21 tu?i tr? l??n ?? ??t c??c v??o DraftKings Sportsbook New York. N?? y??u c?u b?ng ch?ng v? ID t?i S??ch b??n l? ? Waterloo v?? b?n c?ng s? ???c y??u c?u t?i l??n m?t t??i li?u ch??nh th?c ch?ng minh tu?i t??c c?a b?n, ch?ng h?n nh? gi?y ph??p l??i xe, trong qu?? tr??nh ??ng ky tr?c tuy?n. Sau ???, b?n c?? th? ho??n th??nh quy tr??nh NY DRAFTKKS NY, th?c hi?n ti?n g?i, y??u c?u d? th?o ti?n th??ng NY c?a b?n v?? b?t ??u c?? c??c.

C?? b?n nh??p m? khuy?n m?i New York kh?ng?

?u ??i M? th??ng New York DraftKings cho ph??p b?n m? kh??a t??n d?ng BET mi?n ph?? sau khi ho??n th??nh quy tr??nh t??i kho?n c?a DraftKings New York. ?u ??i ??ng ky t?i DraftKings NY thay ??i m?t c??ch th??ng xuy??n, nh?ng kh??i ni?m n??y lu?n gi?ng nhau. B?n c?? th? ??t c??c m?t s? ti?n nh? v?i t? l? c??c kh?ng l? - ch?ng h?n nh? $ 5 ? 40/1 (+4000) cho b?t k? ??i NFL ho?c NBA n??o ?? gi??nh chi?n th?ng trong m?t tr?? ch?i - v?i c??c kho?n ti?n th?ng ???c thanh to??n d??i d?ng c??c mi?n ph??.

L??m th? n??o t?i c?? th? li??n h? v?i DraftKings NY n?u t?i c?? th?c m?c?

B?n c?n g?i email [Email ???c b?o v?] Ho?c ?i?n v??o bi?u m?u web n?u b?n c?? b?t k? cau h?i n??o, v?? ?ng d?ng DraftKings New York Sportsbook kh?ng cung c?p h? tr? kh??ch h??ng th?ng qua tr?? chuy?n tr?c ti?p ho?c ?i?n tho?i. Ngo??i ra c??n c?? m?t ph?n Cau h?i th??ng g?p trong trang web c?? c??c th? thao NY DraftKings tr? l?i nhi?u cau h?i ph? bi?n.

D? th?o New York c?? cung c?p c?? c??c tr?c ti?p kh?ng?

B?n c?? th? ??t c??c v??o h??ng tr?m s? ki?n th? thao tr?c ti?p m?i tu?n trong ?ng d?ng v?? trang web c?a New York DraftKings. C?? nh?ng b?n nh??p tr?c ti?p c?? c??c Yankees, b?n nh??p tr?c ti?p NY Jets c?? c??c, b?n nh??p tr?c ti?p NY Giants ??t c??c, v.v., trong khi n?? c?ng bao g?m r?t nhi?u tr?? ch?i th??ch h?p di?n ra tr??n kh?p th? gi?i. B?n c?? th? th??ng th?c ph??t tr?c ti?p m?t s? s? ki?n t?i New York DraftKings Sportsbook.

Th?ng tin v? c??c T??c gi?

Martin Green ?? d??nh n?m n?m l??m vi?c t?i William Hill tr??c khi tr? th??nh m?t nh?? b??o v??o n?m 2009. ?ng b?t ??u l??m nh?? v?n th? thao v?? ng??i ch?i chuy??n nghi?p v??o n?m 2014.