• Bookies
  • Tin t?c
  • Fanduel Massachusetts: Nh?ng g?? ch??ng ta bi?t v? ng??y ra m?t ti?m n?ng
Adam Martin cho xps3.com

Qua Adam Martin | | 5 ph??t

Fanduel Massachusetts: Nh?ng g?? ch??ng ta bi?t v? ng??y ra m?t ti?m n?ng

Fanduel Massachusetts: Nh?ng g?? ch??ng ta bi?t v? ng??y ra m?t ti?m n?ng
  • Chia s? trong Messenger
  • Chia s? trong WhatsApp
  • URL ?? sao ch??p!

C?? c??c th? thao ?? ???c b?t ???n xanh ? Massachusetts. Bay gi?, Th?ng ??c Charlie Baker ?? ky d? lu?t th??nh lu?t, cau h?i tr? th??nh: ?ng d?ng c?? c??c n??o s? ra m?t t?i Bay State?

Massachusetts Sports Bettors n??n mong ??i r?t nhi?u s? l?a ch?n - t?i ?a 15 gi?y ph??p di ??ng s? ???c trao (b?y c?? th? l?? ??c l?p, t?c l?? n?u kh?ng c?? ??i t??c b??n l?) - v?? Fanduel MA c?? th? l?? m?t trong nh?ng cu?n s??ch th? thao ??u ti??n xin gi?y ph??p ?? v?n h??nh trong ti?u bang m?t l?n Massachusetts c?? c??c th? thao Nh?n m?t ng??y ra m?t ch??nh th?c.??

Ng??i quy?t ??nh c??i n??o Massachusetts ?ng d?ng c?? c??c Nh?n gi?y ph??p? ?y ban tr?? ch?i Massachusetts. C?? t?i 225 quy t?c m?i s? ph?i ???c ban h??nh ?? ?i?u ch?nh c?? c??c th? thao ? Bang Bay v?? qu?? tr??nh ph?? duy?t th??ng m?t hai ??n ba th??ng. Qu?? tr??nh ?i?u ti?t t?ng th? c?? th? s? m?t t? ??ba ??n s??u th??ng. ?i?u ??? c?? ngh?a l?? c?? c??c th? thao tr?c tuy?n ? Massachusetts c?? th? s? ra m?t v??o ??u n?m 2023.

Fanduel ban ??u l?? m?t nh?? ?i?u h??nh th? thao gi? t??ng h??ng ng??y, nh?ng v??o n?m 2018, n?? ?? h?p nh?t v?i Paddy Power Betfair (nay l?? Flutter Entertainment) ?? ra m?t m?t cu?n s??ch th? thao tr?c tuy?n t?i Hoa K?. Trong b?n n?m qua, Fanduel Sportsbook ?? tr? th??nh m?t trong nh?ng ?ng d?ng c?? c??c h??ng ??u t?i Hoa K?.

Ch??ng ta h?y xem x??t c??ch th?c ho?t ??ng c?a Sports Sports v?? nh?ng g?? m?? nh?ng ng??i ??t c??c Massachusetts n??n mong ??i n?u n?? ???c ph??t h??nh trong ti?u bang.

Fanduel

C?? c??c $ 5 L?y $ 150, Th?ng hay thua

??t c??c ngay bay gi?

FanDuel Sportsbook Ma trong nh??y m?t

?? Ng??y ra m?t d? ki?nTBD (c?? kh? n?ng l?? m??a ??ng n??y)
? T?t nh?t choTr?i nghi?m ng??i d??ng v?? c??ng m?t tr?? ch?i
?? ???u ??i ch??o m?ng d? ki?n$ 1.000 kh?ng c?? m? h?i ??u ti??n
?? M? th? thao FanDuelKh?ng c?n thi?t
?? Ti?n g?i t?i thi?u$ 10
?? ?ng d?ng MA Sportsbook MAiOS & Android
? Th?i gian r??t ti?n3 - 5 ng??y
?? FanDuel Sportsbook Ma V? tr?? b??n l? TBD

C??ch ??t c??c t?i Fanduel Massachusetts

Khi c?? c??c th? thao ch??nh th?c ???c ph??t h??nh ? Massachusetts, s? d? d??ng ??ng ky t??i kho?n Fanduel Massachusetts, t?t nhi??n l?? nh?n ???c gi?y ph??p ?? v?n h??nh. Fanduel l?? m?t trong nh?ng C??c trang web c?? c??c th? thao t?t nh?t ? M? v?? xem x??t quy m? c?a th? tr??ng Massachusetts (h?n 7 tri?u c? dan), c?? v? nh? Fanduel s? t??m ki?m l??t b??nh c?a n??.??

?ay l?? c??ch n?? th??ng ho?t ??ng ?? ??ng ky t??i kho?n fanduel:

  1. T??m ?ng d?ng c?? c??c fanduel th?ng qua Apple App Store cho ng??i d??ng iOS ho?c c?a h??ng Google Play d??nh cho ng??i d??ng Android
  2. T?i xu?ng ?ng d?ng Fanduel MA v?? c??i ??t n?? tr??n thi?t b? di ??ng c?a b?n
  3. Nh?n ??ng ky cho m?t t??i kho?n th? thao m?i
  4. Th?c hi?n kho?n ti?n g?i ??u ti??n c?a b?n ??t nh?t l?? $ 10
  5. Nh?n ??t c??c ??u ti??n kh?ng ?? m? h?i v?i gi?? t?i 1.000 ?? la (?ay l?? l?i ?? ngh? qu?c gia hi?n t?i c?a Fanduel, b?t k? m? khuy?n m?i Fanduel MA n??o c?ng c?? th? tuan theo ch??ng tr??nh khuy?n m?i n??y ho?c cung c?p m?t c??i g?? ??? kh??c bi?t)

Vi?c ??t c??c ??u ti??n kh?ng ?? m? h?i v? c? b?n ho?t ??ng nh? m?t c??c ??u ti??n kh?ng c?? r?i ro v?i Fanduel. Ng??i d??ng m?i ch? ??t c??c ??u ti??n v?i Fanduel v?? n?u n?? th?ng, b?n s? l?y l?i c? ph?n c?a m??nh c?ng v?i ti?n th?ng c?a b?n.??

Nh?ng n?u l?n ??t c??c ??u ti??n c?a b?n thua, b?n kh?ng c?? b?t c? ?i?u g?? ph?i lo l?ng v?? b?n nh?n l?i ??t c??c mi?n ph?? t??ng ???ng tr? gi?? l??n t?i 1.000 ?? la (gi?? tr? cu?i c??ng s? ph?? h?p v?i gi?? tr? c?a vi?c ???nh c?? b?n). Sau ???, b?n c?? t?i ?a 14 ng??y ?? s? d?ng t??n d?ng trang web c?a b?n t?i Fanduel tr??c khi c??c c??c mi?n ph?? h?t h?n kh?i t??i kho?n c?a b?n.

M?c d?? ch??ng t?i kh?ng bi?t ch??nh x??c nh?ng g?? Fanduel cung c?p ? Massachusetts s? ? giai ?o?n n??y, nh?ng h?y gi? c??c tab tr??n M? khuy?n m?i Massachusetts Trang ?? bi?t th?ng tin m?i nh?t tr??c ng??y ra m?t.

Sau khi ??ng ky, b?n s? tr??n ???ng ??t c??c v??o c??c ??i th? thao MA y??u th??ch c?a b?n ngay l?p t?c. Cho d?? ??? l?? Boston Red Sox, Boston Celtics, Boston Bruins hay New England Patriots, s? c?? r?t nhi?u ??i ??a ph??ng ?? ???nh c??c.

Fanduel c?? ngan h??ng d? d??ng v?? nhi?u l?a ch?n ti?n g?i v?? r??t ti?n, v?? n?? s? l??m t??ng t? ? Massachusetts. Ti?n g?i t?i thi?u c?a n?? ch? l?? $ 10 v?? c??c ph??ng th?c ngan h??ng ti?m n?ng ???c cung c?p c?? th? bao g?m th? t??n d?ng/th? ghi n?, paypal, venmo, ngan h??ng tr?c tuy?n v?? ki?m tra. Ngo??i m? qu?ng c??o Fanduel MA ti?m n?ng cho ng??i d??ng m?i, Fanduel Massachusetts c?ng c?? th? cung c?p kh? n?ng t?o ra c??c t??nh n?ng t??ng t? v?? c??c t??nh n?ng r??t ti?n, c?ng nh? m?t s? t? l? c??c h??ng ng??y.

Kh?ng r? t?i th?i ?i?m n??y n?u Fanduel Massachusetts s? c?? m?t ??i t??c b??n l? trong ti?u bang, nh?ng ch?c ch?n c?? m?t c? h?i ?? ?i?u ??? x?y ra.

S? c?? m?t m? qu?ng c??o fanduel?

Khi n??o ho?c n?u Fanduel Massachusetts ra ??i, b?n s? ph?i ??ng ky m?t t??i kho?n Sportsbook m?i ?? y??u c?u m? qu?ng c??o Fanduel Massachusetts. D?a tr??n kinh nghi?m tr??c ?ay ? c??c ti?u bang kh??c, s? kh?ng c?? m? khuy?n m?i th?c t? ?? nh?p. Ch? c?n ??ng ky b?ng c??ch nh?p v??o n??t Xanh ?B ET ngay bay gi? ?? tham gia v?? b?t ??u ??t c??c v?i m?t trong nh?ng cu?n s??ch th? thao t?t nh?t trong c? n??c.

Ch??ng t?i ?ang d? ?o??n Fanduel Massachusetts s? cung c?p cho kh??ch h??ng m?i kh?ng c?? m? h?i ??u ti??n nh? m?t ?u ??i ch??o m?ng ? Massachusetts. ?i?u n??y c?? th? s? bao g?m m?t ??t c??c ??u ti??n kh?ng c?? r?i ro tr? gi?? l??n t?i 1.000 ?? la, ??? l?? nh?ng g?? Fanduel hi?n ?ang cung c?p ? c??c ti?u bang kh??c.

L??m th? n??o n?? ho?t ??ng? H?y n??i r?ng b?n ??t c??c 1.000 ?? la v??o Red Sox ?? ???nh b?i New York Yankees v?i t? l? c??c -110. N?u Red Sox gi??nh chi?n th?ng, b?n s? nh?n ???c 1.909,09 ?? la v??o t??i kho?n c?a b?n (s? ti?n ??t l?i 1.000 ?? la c?a b?n c?ng v?i ti?n th?ng c??c l?? 909,09 ?? la). Nh?ng n?u Red Sox thua, b?n s? nh?n l?i ???c ??t c??c mi?n ph?? tr? gi?? 1.000 ?? la ?? th? l?i.

Th?a thu?n ??t c??c ??u ti??n kh?ng ?? m? h?i n??y l?? m?t th?a thu?n t?t, v?? v?y h?y ki?m tra l?i g?n h?n v?i ng??y ra m?t t?i Massachusetts ?? t??m hi?u th?ng tin m?i nh?t v? m? qu?ng c??o Fanduel Massachusetts ti?m n?ng.

Fanduel

C?? c??c $ 5 L?y $ 150, Th?ng hay thua

??t c??c ngay bay gi?

Th?ng tin v? c??c T??c gi?

M?t nh?? v?n c?? tr? s? t?i Toronto, Adam Martin ?? ?? c?p ??n c??c m?n th? thao chuy??n nghi?p, v?i s? nh?n m?nh v??o c? b?c th? thao, trong h?n m?t th?p k?, vi?t cho c??c c?a h??ng nh? ng?i sao Toronto v?? Sportsnet. ?ng l?? m?t chuy??n gia v? UFC, ??ng th?i bao g?m c??c c?? c??c NHL v?? Stanley Cup.