• Bookies
  • Tin t?c
  • DraftKings Massachusetts: M?i th? ?? bi?t v? m?t l?n ra m?t c?? th?
David Caraviello cho xps3.com

Qua David Caraviello | | 5 ph??t

DraftKings Massachusetts: M?i th? ?? bi?t v? m?t l?n ra m?t c?? th?

DraftKings Massachusetts: M?i th? ?? bi?t v? m?t l?n ra m?t c?? th?
DraftKings

C?? c??c $ 5+ tr??n NFL ho?c b??ng ??? ??i h?c, h?y nh?n $ 200 trong c??c mi?n ph??

??t c??c ngay bay gi?
  • Chia s? trong Messenger
  • Chia s? trong WhatsApp
  • URL ?? sao ch??p!

DraftKings ???c th??nh l?p m?t th?p k? tr??c trong ph??ng ng? d? ph??ng c?a m?t c?n h? ? Watertown, Mass. V?? v?y, khi c??c nh?? l?p ph??p cu?i c??ng gay ra s? th?a hi?p v? ph??p ly Massachusetts c?? c??c th? thao V??o ??u gi? ng??y 1 th??ng 8, ch?c ch?n kh?ng c?? l? k? ni?m n??o m?nh m? h?n t?i tr? s? c?a Sportsbook ?s Boston.

DraftKings l?? Massachusetts nh? n?? ???c, v?i Boston l?? trung tam c?a v? tr?, b?ng ch?ng l?? s? h?p t??c c?a c?ng ty v?i Boston Red Sox c?a Major League Basketball. V?? v?y, c??c b?n nh??p d??ng nh? g?n nh? ch?c ch?n s? tr? th??nh m?t trong nh?ng Massachusetts ?ng d?ng c?? c??c ???c c?p gi?y ph??p c?a ?y ban ch?i game c?a ti?u bang, ??c bi?t l?? v?? c?ng ty l?? m?t trong nh?ng ng??i ?ng h? c?? c??c th? thao ch??nh ? Bang Bay.

M?c d?? c?? hy v?ng r?ng c? s? h? t?ng c?? c??c th? thao ph??p ly c?a Massachusetts s? ho?t ??ng v??o m??a thu n??y, ??? c?? v? l?? m?t d??ng th?i gian r?t ch?t ch? khi so s??nh v?i c??c tri?n khai ? c??c ti?u bang kh??c. Nh?ng ngay c? nh? v?y, Th?ng ??c Charlie Baker hi?n ?? ky d? lu?t c?? c??c th? thao, ?i?u ??? c?? ngh?a l?? s? ra m?t c?a c?? c??c h?p ph??p ? Massachusetts hi?n s?m l?? m?t ?i?u kh?ng th? tr??nh kh?i, DraftKings MA cu?i c??ng s? c?? th? ho?t ??ng ? nh?? n??c.??

V? th?i gian ra m?t c?? kh? n?ng, quy tr??nh quy ??nh th??ng m?t t? ??ba ??n s??u th??ng, do ???, ra m?t tr??c Super Bowl 57 ch?c ch?n l?? kh? thi.??

DraftKings Sportsbook MA trong nh??y m?t

?? Ng??y ra m?t d? ki?nTBD (c?? kh? n?ng l?? m??a ??ng n??y)
? T?t nh?t choTr?i nghi?m ng??i d??ng v?? ch??ng tr??nh khuy?n m?i
?? ???u ??i ch??o m?ng d? ki?n20% ti?n g?i ph?? h?p l??n t?i $ 1.000
?? DraftKings Sportsbook MA M? khuy?n m?iKh?ng c?n thi?t
?? Ti?n g?i t?i thi?u$ 5
?? DraftKings Sportsbook MA ?ng d?ngiOS & Android
? Th?i gian r??t ti?n3 - 5 ng??y
?? DraftKings Sportsbook MA V? tr?? b??n l? TBD

T? DFS ??n c?? c??c th? thao

DraftKings b?t ??u nh? m?t nh?? cung c?p c??c cu?c thi t??ng t??ng h??ng ng??y, nhanh ch??ng ph??t tri?n th??nh m?t t??n h? gia ???nh nh? phong c??ch th? l? v?? chi?n l??c qu?ng c??o truy?n h??nh t??ch c?c. Khi T??a ??n T?i cao Hoa K? b??c b? l?nh c?m tr??n to??n qu?c c?? c??c th? thao V??o n?m 2018, DraftKings ?? ???c t??m th?y r?t nhi?u ?? chuy?n ??n kh?ng gian th? thao tr?c tuy?n ?a ?a ?a nhanh ch??ng tr? th??nh m?t trong nh?ng ng??i ch?i l?n nh?t trong ng??nh.

Nh?ng ??ng ?? giai ?i?u c?a nh?ng qu?ng c??o truy?n h??nh ??u ti??n ???nh l?a b?n, ?ng DraftKings Sports c?a ng??y h?m nay l?? m?t n?n t?ng ??c bi?t chuy??n nghi?p, s?ch s? v?? d? s? d?ng v?i v?n b?n m??u tr?ng v?? xanh l?? cay t??i s??ng tr??n n?n ?en. Danh s??ch c??c m?n th? thao m?? DraftKings ??t t? l? c??c l?? to??n di?n v?? trang web ???c ???nh gi?? cao v?? c?? nhi?u t? l? c??c nhanh ch??ng, tr??i ng??c v?i c??c trang web kh??c l??m t?ng th??m ch??ng ch?m h?n nhi?u.

?ng d?ng c?? c??c th? thao ph??p ly ??u ti??n ho?t ??ng b??n ngo??i Nevada, DraftKings ???c bi?t ??n v?i giao di?n m??t m?? khi?n n?? tr? th??nh m?t ng??i d??ng iPhone v?? Android y??u th??ch. Kho?n ti?n g?i t?i thi?u ch? l?? 5 ?? la, v?? DraftKings c?ng cung c?p m?t s? c??ch ?? t??i tr? cho m?t t??i kho?n, ch?p nh?n th? ghi n?, chuy?n kho?n ngan h??ng tr?c tuy?n, chuy?n kho?n, th? qu?? t?ng v?? ?ng d?ng nh? PayPal, ?? n??u t??n m?t s?. R??t ti?n c?? th? ???c th?c hi?n th?ng qua nhi?u ph??ng ph??p t??ng t?.

DraftKings

C?? c??c $ 5+ tr??n NFL ho?c b??ng ??? ??i h?c, h?y nh?n $ 200 trong c??c mi?n ph??

??t c??c ngay bay gi?

S? c?? m?t qu?ng c??o MA DRAFTKKSS?

Massachusetts s? tr? th??nh ti?u bang th? 18, trong ??? DraftKings v?n h??nh m?t cu?n s??ch th? thao di ??ng h?p ph??p, v?? ngo??i Red Sox, c?ng ty c?ng ?? tr? th??nh ??i t??c ch??nh th?c ho?c c??c nh?? ?i?u h??nh c?? c??c ch??nh th?c c?a NFL, NBA, Major League Basketball, NASCAR, PGA Tour v?? UFC . DraftKings c?ng ???c ???nh gi?? cao trong ng??nh v? c??c c??c, cu?c thi v?? d? th?o mi?n ph?? c?a m??nh, v?? ch??ng t?i hy v?ng n?? s? l?? m?t trong nhi?u nh?? khai th??c cung c?p M? khuy?n m?i Massachusetts ?? ??ng ky m?i trong ti?u bang.


C?? LI??N QUAN: Th?a thu?n v??o ph??t cu?i ?? ??t ???c ?? h?p ph??p h??a c?? c??c th? thao Massachusetts


Ngay c? tr??c khi c?? c??c th? thao ph??p ly ra m?t t?i Massachusetts, c? dan c?? th? truy c?p ?ng d?ng DraftKings ho?c Desktop ?? xem x??t l?a ch?n t? l? c??c v?? khuy?n m?i c?a Sportsbook. ? h?u h?t c??c ti?u bang m?i, ng??i d??ng m?i c?? th? nh?n ???c ph?n th??ng ti?n g?i 20% tr? gi?? l??n t?i 1.000 ?? la. ??ng ky v?i DraftKings th??ng y??u c?u thi?t l?p m?t kh?u v?? c??c cau h?i b?o m?t ?? b?o v? t?t h?n t??i kho?n c?a b?n v?? thi?t l?p v? tr?? c?a b?n v?? ??t c??c ch? c?? th? ???c th?c hi?n trong c??c d??ng tr?ng th??i.

Ph?i m?t ??n 5 gi? s??ng v??o m?t ng??y cu?i c??ng c?a phi??n h?p l?p ph??p, nh?ng c??c nh?? l?p ph??p Massachusetts cu?i c??ng ?? v??t qua m?t s? b? t?c ??i v?i c?? c??c th? thao ??i h?c ?? v??t qua d? lu?t c?? c??c th? thao ph??p ly, hi?n ?? ???c Th?ng ??c ky h?p ??ng.??

Ng??y ra m?t s? nh? th? n??o ??i v?i b?n nh??p? ??i v?i m?t c?ng ty ??a ph??ng ?? tr? th??nh m?t c??ng qu?c c?ng nghi?p, c?? th? c?m th?y gi?ng nh? Ng??y Th??nh Patrick, ng??i ??ng ??u Charles Regatta v?? m?t Dogpile Red Sox World Series t?t c? ??u th??nh m?t.

DraftKings

C?? c??c $ 5+ tr??n NFL ho?c b??ng ??? ??i h?c, h?y nh?n $ 200 trong c??c mi?n ph??

??t c??c ngay bay gi?

Th?ng tin v? c??c T??c gi?

Nh?? b??o th? thao k? c?u David Caraviello ?? bao g?m b??ng ??? ??i h?c, b??ng r? ??i h?c, th? thao v?? golf, bao g?m c? ba chuy??n ng??nh golf c?a Hoa K?, b??ng ??? Daytona 500 v?? SEC.