• Bookies
 • M? qu?ng c??o v?? ???nh gi?? c?a FanDuel Sportsbook

vòng loại world cup châu phi M? qu?ng c??o v?? ???nh gi?? c?a FanDuel Sportsbook

C?? c??c $ 5 L?y $ 150, Th?ng hay thua

21+ ?i?u kho?n ??p d?ng.

T?i sao fanDuel?
 • Cung c?p m?nh m? tr??n c??c th? tr??ng v?? lo?i ??t c??c
 • Y??u c?u ??t c??c t?i thi?u th?p
 • $ 150 v??o c??c mi?n ph?? v??o NFL
 • T? ch?c ??n gi?n c?a Racebook tr?c tuy?n, d? s? d?ng
T??nh tr?ng s??ch th? thao S?ng ? NJ, PA, WV, VA, TN, IA, IN, IL, CO, MI, AZ, CT, LA, NY, WY, KS, MO, DC, WI, VT, UT, TX, SD, SC, Ri, OR, OK, OH, ND, NC, NM, NH, NE, MS, MN, MA
 • H?p ph??p v?? ???c c?p ph??p t?i Hoa K?
Thanh to??n ???c ch?p nh?n

C?? c??c $ 5 L?y $ 150, Th?ng hay thua

???nh gi?? v?? m? qu?ng c??o Sportsbook Fanduel

FanDuel Sportsbook cung c?p cho kh??ch h??ng m?i v?? hi?n t?i m?t s? ph?n th??ng h?p d?n khi h? ??u th?u ?? gi? l?i v? th? c?a m??nh nh? m?t cu?n th? thao ph? bi?n nh?t ? Hoa K?. ?u ??i fanduel tr??c ?ay kh?ng ph?i l?? vi?c ??t c??c ??u ti??n l??n t?i 1.000 ?? la sau khi g?i ti?n ban ??u c?a b?n, v?? sau ??? truy c?p r?t nhi?u ch??ng tr??nh khuy?n m?i, c??c mi?n ph?? v?? t? l? c??c mi?n ph??.

L?i ?? ngh? hi?n t?i c?a Fanduel l?? ??t c??c $ 5 nh?n ???c $ 150, th?ng ho?c thua. ?i?u n??y ch? ??p d?ng cho kh??ch h??ng m?i. ?? y??u c?u ?u ??i n??y, ng??i ch?i c?n ??ng ky v?? g?i ti?n l?n ??u ti??n, v?? sau ??? ch? c?n ??t m?t c??c ti?n th?t v??o Fanduel Sportsbook tr??n b?t k? th? tr??ng th? thao tr?c ti?p n??o h? mu?n. T?t c? c??c c??c chi?n th?ng s? ???c th?c hi?n trong v??ng 72 gi? n?u ng??i ch?i th?ng.

Nh?ng g?? Fanduel Online Sportsbook cung c?p cho kh??ch h??ng c?a m??nh ? m?i l??t l?? ly do t?i sao n?? ???c c?ng c? nh? m?t trong nh?ng S??ch th? thao t?t nh?t tr??n kh?p ??t n??c. T? danh m?c th? tr??ng th? thao, lo?i ??t c??c, t?ng t? l? c??c v?? t??nh kh? d?ng hi?n t?i ? 10 ti?u bang, Fanduel Sportsbook r?t kh?? ???nh b?i. N?? ?? mang l?i ch?t l??ng cao trong c??c m?n th? thao gi? t??ng h??ng ng??y c?a m??nh cho ?ng d?ng v?? ?ua xe th? thao fanduel, l??m cho s?n ph?m x?ng ???ng v?i t??n th??ng hi?u.

S??ch th? thao fanduel

? ???nh gi?? SPORTBOOK FANDUEL Ng??i ch?i Bettors & DFS
?? ???u ??i ch??o m?ng ??t c??c $ 5 nh?n $ 150, th?ng ho?c thua
?? Ti?n g?i t?i thi?u $ 5
?? Y??u c?u t??i ??u t? 1x
???? ?ng d?ng s??ch th? thao fanduel IOS & Android
? Th?i gian r??t ti?n T?c th?? - 7 ng??y
?? Tr?c tuy?n k? t? 2018
C??c tr?ng th??i ph??p ly c?a Sports Superbook Fanduel AZ, CO, CT, IL, IN, IA, LA, MI, NJ, NY, PA, TN, VA, WV, WY

???nh gi?? chuy??n sau fanduel

Fanduel l?? m?t th??ng hi?u m?nh m?, th?ng nh?t ???c th??nh l?p t?i Hoa K? nh? s?n ph?m th? thao gi? t??ng h??ng ng??y c?a n??. Fanduel ?? chuy?n ph?n l?n tr?ng tam c?a n?? trong n?m 2018 sang c?? c??c th? thao Sau khi T??a ??n T?i cao Hoa K? ph??n quy?t ??o lu?t b?o v? th? thao chuy??n nghi?p v?? nghi?p d? (PASPA) l?? vi hi?n, h?p ph??p h??a c?? c??c th? thao tr??n to??n qu?c. ?i?u ??? cho ph??p n?? t?n d?ng m?t c? s? kh??ch h??ng l?n hi?n c?? ?? khuy?n kh??ch ??t c??c t?i Fanduel Sportsbook. Fanduel ?? m? r?ng ?? cung c?p m?t tay ?ua tr?c tuy?n v??o cu?i n?m 2019, ban ??u ???c ph??t h??nh ? hai ti?u bang. ?ua ng?a tr?c tuy?n th?ng qua Fanduel hi?n ???c ch?ng nh?n ? 22 ti?u bang.

???c th??nh l?p v??o n?m 2009, trang web Fanduel Daily Fantasy ?? ???c ??a ra tr??c ??i th? c?nh tranh ch??nh c?a n??, DraftKings, g?n ba n?m. G?n m?t th?p k? sau khi Fanduel th??nh l?p, Hoa K? cho ph??p ??t c??c th? thao ???c h?p ph??p h??a tr??n to??n qu?c, v?? khi ??n l??c, Fanduel giao m?t cu?n s??ch th? thao tr?c tuy?n ???c m?t s? ng??i kh??c c?nh tranh. Fanduel c?ng c?? s? hi?n di?n c?a S? th? thao b??n l? m?nh m? ? 70% c??c ti?u bang hi?n ?ang ho?t ??ng - m?t ?i?m c?ng kh??c cho th??ng hi?u ???c th??nh l?p v?? t?n tr?ng n??y.

Ph?n l?n th??nh c?ng ban ??u c?a Fanduel l?? do s?n s??ng ??u t? v??o c??c kho?n t??n d?ng qu?ng c??o ?? thu h??t kh??ch h??ng m?i. N?? cung c?p c??c ?u ??i r?t c?nh tranh nh? qu?ng c??o Fanduel hi?n t?i ??t c??c $ 5 nh?n $ 150, th?ng ho?c thua. ?ay l?? nh?ng lo?i ch??ng tr??nh khuy?n m?i th?c s? l??m t?ng gi?? tr? cho kh??ch h??ng m?i v?? kh??ch h??ng hi?n t?i, v?? v?y th?t d? d??ng ?? bi?t ly do t?i sao ng??i ham m? th? thao bi?n Fanduel Sportsbook th??nh m?t trong nh?ng trang web c?? c??c t?t nh?t trong ch??ng t?i. Ki?m tra T??m t?t ???nh gi?? Fanduel c?a ch??ng t?i trong video ti?p theo.

M? qu?ng c??o Fanduel: ??t c??c $ 5 nh?n $ 150, th?ng ho?c thua

Fanduel cung c?p cho kh??ch h??ng m?i ??ng ky m?t ?? ngh? m?i ??t c??c $ 5 nh?n ???c $ 150, th?ng ho?c thua. ?? ?? ?i?u ki?n nh?n ?u ??i n??y, ch? c?n ??ng ky t??i kho?n Fanduel, g?i ??t nh?t 5 ?? la v?? ??t c??c v??o b?t k? s? ki?n th? thao n??o. N?u b?n th?ng ho?c thua, Fanduel tr? l?i cho b?n $ 150.

M? th?ng b??o ??t c??c mi?n ph?? s? ??n t??i kho?n c?a b?n trong v??ng 72 gi?. B?n kh?ng th? r??t c??c kho?n ti?n n??y v?? b? ?i, nh?ng ch? c?? y??u c?u t??i ??u t? 1 l?n. ?i?u ??? c?? ngh?a l?? b?n ch? ph?i ch?i ti?n th??ng th?ng qua m?t l?n v?? sau ??? b?n c?? th? r??t b?t k? l?i nhu?n n??o b?n ki?m ???c n?u b?n mong mu?n.

?i?u ??? l??m cho m? qu?ng c??o fanduel r?t c?nh tranh. Ng??c l?i, DraftKings ??p ??t y??u c?u ph??t h??nh 25 l?n ??i v?i ph?n th??ng ch??o m?ng c?a n??, v?? v?y b?n ph?i nh?y qua r?t nhi?u v??ng tr??c khi b?n th?c s? c?? th? r??t ti?n. C??c M? khuy?n m?i BetMGM Cung c?p ??t c??c mi?n ph?? l??n t?i 1.000 ?? la ??t c??c ch??o m?ng v?i y??u c?u Rollover 1 l?n. Do ???, qu?ng c??o FANDUEL l?? m?t trong nh?ng ?u ??i ??ng ky h?p d?n nh?t d??nh cho ng??i ham m? th? thao.

Quy ??nh duy nh?t l?? b?n ph?i s? d?ng ti?n th??ng trong v??ng 14 ng??y sau khi ch??ng ???c ghi c?? v??o t??i kho?n Fanduel c?a b?n. Kh?ng c?? t? l? c??c t?i thi?u, v?? b?n c?? th? ??t c??c v??o b?t k? s? ki?n th? thao n??o, nh?ng b?n kh?ng th? s? d?ng t??nh n?ng ?C ?C ??

Hi?n t?i b?n kh?ng c?n ph?i nh?p m? qu?ng c??o Sportsuel Sportbook c? th? ?? y??u c?u l?i ch??o ch??o ???n n??y. Tuy nhi??n, c?? m?t ph?n c?a m?u ??ng ky c?? n?i dung: ?G ot m? qu?ng c??o ho?c t??n ng??i d??ng gi?i thi?u? ?? Ch??ng t?i s? lu?n cung c?p cho b?n m? qu?ng c??o fanduel t?t nh?t n?u c?n ??t c??c $ 5 nh?n $ 150, th?ng ho?c thua.

M? qu?ng c??o fanduel theo ti?u bang

Fanduel l?n ??u ti??n ra m?t trang web c?? c??c th? thao tr?c tuy?n c?a m??nh ? New Jersey v?? sau ??? m? r?ng sang Pennsylvania v??o n?m 2019. N?? ?? ti?p t?c m? r?ng tr??n to??n qu?c khi nhi?u qu?c gia ?? h?p ph??p h??a c?? c??c th? thao, v?? k? ho?ch cu?i c??ng s? tr? th??nh m?t nh?? ?i?u h??nh to??n qu?c. Fanduel c?ng ?i?u h??nh m?t s? cu?n s??ch th? thao b??n l? n?i ti?ng - ???ng ch?? y l?? t?i Meadowlands ? New Jersey, nh?? c?a New York Giants and Jets - v?? n?? c?ng ?? ra m?t s??ng b?c tr?c tuy?n ? nhi?u ti?u bang kh??c nhau. ?ay l?? nh?ng tr?ng th??i m?? hi?n t?i b?n c?? th? s? d?ng ?ng d?ng Fanduel Sportsbook:

Kazakhstan

C??c M? qu?ng c??o fanduel cho ng??i ??t c??c ? bang Utah hi?n ?ang tr?c ti?p v?? cung c?p cho ng??i d??ng m?i ??t c??c $ 5 nh?n $ 150, th?ng ho?c thua. Fanduel l?? nh?? l?nh ??o chia s? th? tr??ng ? Hoa K? v?? ly do ch??nh ???ng. ?ng d?ng di ??ng c?a n?? c?c k? than thi?n v?i ng??i d??ng, n?? cung c?p c??c ch??ng tr??nh khuy?n m?i tuy?t v?i v?? c??c tr?? ch?i t??ng t?, v?? quan tr?ng nh?t, Fanduel cung c?p c??c kho?n thanh to??n nhanh nh? s??t (???c x? ly trong v??ng 24 gi?). ??ng ky m?t t??i kho?n, ??t c??c ??u ti??n c?a b?n v?? nh?n ???c 150 ?? la, b?n s? nh?n l?i s? ti?n ??? trong c??c c??c mi?n ph??. T??n d?ng h?t h?n sau 14 ng??y. Ng??i d??ng m?i c?ng c?? th? nh?n ???c 100 ?? la t??n d?ng trang web n?u h? gi?i thi?u m?t ng??i b?n ??t c??c ??t nh?t 10 ?? la (b?n c?a b?n c?ng s? nh?n ???c 100 ?? la).

Illinois

M? qu?ng c??o fanduel ?? ???c ra m?t trong Illinois Sau khi ??m b?o m?t th?a thu?n v?i s??ng b?c par-a-dice ? Peoria ?? ra m?t tr??n gi?y ph??p. ??i khi n?? ???c g?i l?? ?ng d?ng Sportbook par-a-Dice theo quy t?c h?p t??c c?a ti?u bang. Fanduel ???c cho l?? b? c?m ra m?t t?i Illinois trong 18 th??ng ??u ti??n c?a ng??nh c?ng nghi?p, c??ng v?i c??c b?n nh??p, nh?ng n?? ?? tr??nh ???c l?nh c?m ??? v?? n?? th?c s? l?? m?t trong nh?ng S? th? thao Illinois ?? ?i s?ng. Y??u c?u ??ng ky tr?c ti?p ??i v?i c??c t??i kho?n tr?c tuy?n ?? ???c d? b? v??o ng??y 5 th??ng 3 n?m 2022 t?i Bang Illinois, ?i?u ??? c?? ngh?a l?? b?t c? ai c?ng c?? th? ??ng ky tr?c tuy?n cho t??i kho?n Sportsbook Fanduel v?? ??t c??c $ 5 nh?n ???c 150, th?ng ho?c thua.

Newyork

C?? c??c th? thao ? New York ra m?t v??o th? B?y, ng??y 8 th??ng 1 n?m 2022, trong khi Fanduel ?? c?? m?t v?i giai ?o?n ??ng ky tr??c. C??c M? qu?ng c??o fanduel ? New York ?u ??i ?? ??t c??c $ 5 nh?n $ 150, th?ng ho?c thua. ?ay l?? m?t ?i?u kh?ng c?? tr?? tu? n??n ??ng ng?n ng?i, ??ng ky ngay bay gi? v?? t?n d?ng ?u ??i ch??o m?ng h??o ph??ng n??y.

Connecticut

Fanduel Connecticut ch??nh th?c s?ng v?? b?n c?? th? b?t ??u ??t c??c ng??y h?m nay. Fanduel l?? m?t trong nh?ng th??ng hi?u c?? c??c th? thao l?n nh?t ? t?t c? Hoa K? v?? ng??i ??t c??c Connecticut c?? th? b?t ??u ??ng ky ngay bay gi?. Fanduel th??ng xuy??n cung c?p m?t s? ti?n th??ng ??ng ky t?t nh?t ngo??i kia, t? c??c c??c mi?n ph?? r?i ro l?n ??n c??c tr?n ??u ti?n g?i t?c th??. C??c Ph?n th??ng Connecticut , ?? ngh? ??t c??c $ 5 nh?n ???c 150, th?ng ho?c thua. ??ng ch? ??i ?? ??ng ky m?t cu?n s??ch th? thao h??ng ??u m?i ??i v?i nh?? n??c Hi?n ph??p v?? y??u c?u m? qu?ng c??o fanduel n??y.

Arizona

FanDuel ? Arizona l?? tr?c ti?p v?? b?n c?? th? b?t ??u ??t c??c v?? gi??nh ???c ti?n ng??y h?m nay! Fanduel ?ang cung c?p cho ng??i d??ng Arizona Bookies ch??o m?ng ti?n th??ng ??? l?? ??t c??c $ 5 nh?n $ 150, th?ng ho?c thua khi ??t c?c ban ??u v?? t?i thi?u $ 5 c??c. ?ay l?? m?t trong nh?ng ch??ng tr??nh khuy?n m?i fanduel t?t nh?t m?? nh?? ?i?u h??nh n??y t?ng c?? trong m?t th? tr??ng m?i, v?? v?y b?n s? kh?n ngoan ??ng ky tr??c khi n?? qu?? mu?n. B?n c?? th? b?t ??u ??t c??c ngay bay gi? tr??n Sportbook Fanduel Arizona.

FanDuel Arizona c?ng cung c?p t? l? t?ng c??c, b?o hi?m parlay, c??c mi?n ph??, qu?ng c??o nh? th? ba v?? c??c ??i h??nh, c??c cu?c thi v?? ti?n th??ng cho trang web th? thao gi? t??ng v?? s??ng b?c h??ng ng??y, v?? v?y h? bi?t c??ch ch?m s??c kh??ch h??ng c?a m??nh. Fanduel Arizona l?? m?t trong nh?ng S??ch th? thao t?t nh?t ? Arizona V?? b?n s? th?ng minh khi c?? m?t t??i kho?n ? ?ay v?? s? c?? nh?ng qu?ng c??o m?? b?n kh?ng mu?n b? l?.

Colorado

Fanduel ra m?t Trang web c?? c??c th? thao ? Colorado V??o th??ng 5 n?m 2020. N?? c?? m?i quan h? ??i t??c v?i Twin River v?? Golden Gates Casino Black Hawk, cho ph??p n?? cung c?p th? thao tr??n to??n ti?u bang. ?u ??i kh??ch h??ng m?i l?? ??t c??c $ 5 nh?n $ 150, th?ng ho?c thua. Fanduel c?ng ?? k?t h?p m?t th?a thu?n nhi?u n?m ?? ???ng vai tr?? l?? c?? c??c th? thao ch??nh th?c v?? ??i t??c th? thao gi? t??ng h??ng ng??y c?a Denver Broncos. Nh?n m? qu?ng c??o fanduel S??ch th? thao n??y cung c?p cho t?t c? ng??i d??ng Colorado c?a n??.

Iowa

Iowa tr? th??nh ti?u bang th? b?y c?? quy?n truy c?p v??o Fanduel S? th? thao Iowa Khi n?? ???c ph??t h??nh v??o th??ng 9 n?m 2020. N?? ?i?u h??nh c??c m?n th? thao b??n l? t?i Diamond Jo Casino ? Dubuque v?? Northwood, v?? v?y b?n c?? th? t??i tr? cho t??i kho?n c?a m??nh v?? r??t ti?n t?i c??c ??a ?i?m ???. Nh?n m? qu?ng c??o fanduel Fanduel cung c?p cho ng??i d??ng Iowa c?a n??.

Louisiana

C?? c??c th? thao Louisiana ch??nh th?c s?ng v?? b?n c?? th? b?t ??u ??ng ky M? khuy?n m?i Louisiana h?m nay. Fanduel La Sportsbook ?ang cung c?p cho ng??i d??ng m?i m?t ?u ??i h??o ph??ng - ??t c??c $ 5 nh?n $ 150, th?ng ho?c thua.

Indiana

Fanduel ?? ??a n?n t?ng c?? c??c th? thao tr?c tuy?n h??ng ??u c?a m??nh ??n Indiana v??o th??ng 10 n?m 2019, nh? s? h?p t??c v?i Boyd Gaming v?? kh??ch s?n s??ng b?c m??u xanh chip v?? spa. N?? ?? v?n h??nh b??n l? S??ch th? thao ? Indiana, v?? Gi??m ??c Ti?p th? Mike Raffensperger cho bi?t h? ?? ch?ng ki?n ????ng l?c ???ng kinh ng?c n??n ra m?t ?ng d?ng Sportbook Fanduel l?? b??c ti?p theo t? nhi??n. FanDuel trong cung c?p ??t c??c $ 5, nh?n ???c $ 150 ngay l?p t?c trong ?u ??i ch??o m?ng c?? c??c mi?n ph??

Michigan

Fanduel ?? m? m?t cu?n s??ch th? thao b??n l? t?i S??ng b?c Motorcity ? trung tam th??nh ph? v??o th??ng 3 n?m 2020, v?? theo d?i n?? b?ng c??ch ra m?t Trang web c?? c??c th? thao tr?c tuy?n MI ??u n?m 2021. C??c ch??ng tr??nh khuy?n m?i th? thao Fanduel chi ti?t ? tr??n ??u c?? s?n ? Michigan. B?n c?? th? t?n d?ng qu?ng c??o m?i c?a Fanduel trong Michigan ?? ??t c??c $ 5 nh?n ???c $ 150, th?ng ho?c thua.

??o m?i

Fanduel ?? ??u t? r?t nhi?u v??o vi?c xay d?ng m?t v? tr?? h??ng ??u th? tr??ng sau khi ra m?t nh? m?t Trang web c?? c??c th? thao tr?c tuy?n h??ng ??u ? New Jersey. DraftKings ?? s?ng ? bang Garden, nh?ng Fanduel Sporstbook nhanh ch??ng v??t qua n?? v?? ti?p t?c th?ng tr? th? tr??ng trong v??i n?m ??u ti??n. N?? c?ng c?? c??c m?n th? thao b??n l? t?i Th??nh ph? Atlantic c?a Madowlands v?? Bally. Nh?n m? khuy?n m?i NJ Fanduel c?a b?n

Pennsylvania

Fanduel ?? bi?n Pennsylvania th??nh th? tr??ng th? hai khi ra m?t v??o th??ng 7 n?m 2019. ??i t??c tr??n ??t li?n l?? Valley Forge Casino Resort, m?t ??a ?i?m kh??c thu?c s? h?u c?a Boyd Gaming. Fanduel l?? S??ch th? thao ph? bi?n nh?t ? Pennsylvania. Nh?n ???c Pa FanDuel Promo V?? ??t c??c $ 5 nh?n ???c $ 150, th?ng ho?c thua.

Tennessee

Fanduel l?? SPORTBOOK TR?C TI?P TENNESSEE ?? ph??t h??nh sau khi nh?? n??c b?n kh?u s??ng kh?i ??u v??o ng??nh c?ng nghi?p c?? c??c th? thao ph??p ly v??o n?m 2021. Kh?ng c?n ph?i h?p t??c v?i m?t nh?? ?i?u h??nh tr??n ??t li?n ? Tennessee v?? ?ay l?? m?t tr?ng th??i ch? tr?c tuy?n, v?? v?y ?ay l?? m?t ?ng d?ng ??c l?p . ?ay kh?ng ph?i l?? m?t tr? ng?i cho Fanduel ?? cung c?p M? khuy?n m?i cho ng??i d??ng tr?c tuy?n trong ti?u bang.

Virginia

Fanduel l?? nh?? ?i?u h??nh ??u ti??n c?? ???c gi?y ph??p cho c?? c??c th? thao ? Virginia Sau khi nh?? n??c ra m?t n?? v??o n?m 2021. B?n c?? th? ??t c??c v??o m?t lo?t c??c m?n th? thao t? ?ng d?ng Fanduel Sportsbook v?? y??u c?u ??t c??c $ 5 nh?n ???c $ 150, th?ng ho?c thua VA Qu?ng c??o ?? gi??p b?n b?t ??u.

phia Tay Virginia

Fanduel h?p t??c v?i Greenbrier ?? ra m?t S??ch th? thao tr?c tuy?n ? Tay Virginia V??o n?m 2019. N?? c?ng ?? ra m?t s??ng b?c tr?c tuy?n c?a m??nh t?i N??i N??i v?? n?? v?n h??nh m?t cu?n s??ch th? thao b??n l? t?i Greenbrier. B?n c?? th? nh?n ???c WV qu?ng c??o V?? t?n d?ng l?i th? v?? ??t c??c $ 5 nh?n ???c $ 150, th?ng ho?c thua.

C??ch ??ng ky t?i Fanduel Sportsbook

N?u b?n mu?n ??t c??c t?i Fanduel Sportsbook v?? s? d?ng m? qu?ng c??o Fanduel, b?n ph?i ??ng ky tr??c. T?o m?t t??i kho?n fanduel l?? m?t qu?? tr??nh ??n gi?n kh?ng n??n m?t h?n m?t v??i ph??t sau khi b?n cung c?p th?ng tin c?n thi?t. ?? ??ng ky t?i Fanduel, b?n s? nh?p m?t ??a ch? email h?p l?, h?y t?o t??n ng??i d??ng v?? m?t kh?u. Sau ??? cung c?p h? v?? h?, ??a ch? v?t ly v?? b?n ch? s? cu?i c??ng c?a s? an sinh x? h?i c?a b?n. Nh?ng chi ti?t c?? nhan n??y ???c y??u c?u ?? x??c minh v?? b?o v? danh t??nh c?a b?n. Kh??ch h??ng c?ng c?? th? t?o t??i kho?n c?a h? th?ng qua Facebook c?a h?.

Fanduel

C?? c??c $ 5 L?y $ 150, Th?ng hay thua

??t c??c ngay bay gi?

Khi danh t??nh c?a b?n ???c x??c minh v?? t??i kho?n c?a b?n ???c t?o, b?n s? ???c chuy?n ??n th?ng tin ngan h??ng cho kho?n ti?n g?i ??u ti??n c?a b?n. N?u c?n c?? m? qu?ng c??o Sportsbook Fanduel ???c y??u c?u trong qu?? tr??nh ??ng ky, h?y ch?c ch?n nh?p n??. Khi b?n ?? t??i tr? cho t??i kho?n c?a m??nh, b?n ?? s?n s??ng ??t c??c. Kh?ng ch?c ch?n l??m th? n??o? ??c ti?p v?? ch??ng t?i s? gi?i th??ch c??ch ??t c??c v??o Fanduel.

M?t l?u y quan tr?ng v? ??ng ky t??i kho?n: N?u b?n ?? c?? t??i kho?n cho s??ng b?c fanduel ho?c ?ua ng?a, h?y s? d?ng t??i kho?n ??? thay v?? t?o m?t t??i kho?n m?i c?? c??ng th?ng tin v?? l??m nh? v?y c?? th? d?n ??n t??i kho?n c?a b?n b? kh??a. N?u b?n c?? t??i kho?n DFS hi?n c??, h?y ??ng ky t??i kho?n Sportsbook c?? c??ng m?t email ???c s? d?ng cho DFS v?? c??c t??i kho?n s? ???c li??n k?t. Ti?p t?c ??c b??i ???nh gi?? fanduel n??y v?? l??m quen v?i c??c th? tr??ng th? thao.

Th? tr??ng c?? c??c th? thao fanduel

C?? c??c th? thao fanduel ch?a m?t danh s??ch d??i c??c m?n th? thao ?? l?a ch?n, bao g?m c? th? thao qu?c t?. Fanduel Sportsbook cung c?p MoneylinesTh?? ?i?m lay lanTh?? T?ng s?v?? l?a ch?n thay th?. B?n c?? th? s? d?ng c??c qu? m? khuy?n m?i fanduel c?a m??nh ?? ??t c??c b?t k? m?n th? thao n??o trong s? n??y. T??y ch?n c?? c??c c?ng ???c cung c?p bao g?m t? su?t l?i nhu?n win, ?i?m ch??nh x??c v?? danh s??ch d??i c??c ??o c? tr?? ch?i v?? ng??i ch?i. Th? tr??ng s??ch th? thao Fanduel bao g?m c??c t??y ch?n ph? bi?n sau:

S? th? thao tr?c tuy?n Fanduel c?ng cung c?p c??c gi?i ??u qu?c t? v?? nhi?u m?n th? thao th??ch h?p h?n:

 • Quy t?c Aussie
 • B??ng ch??y
 • B??ng r?
 • quy?n anh
 • B??ng ch??y
 • ??p xe
 • Phi ti??u
 • B??ng ???
 • Golf
 • Kh??c c?n c?u tr??n b?ng
 • M?n th? thao ?ua xe
 • Li??n ?o??n b??ng b?u d?c
 • ?o??n b??ng b?u d?c
 • Bi da
 • B??ng ???
 • B??ng b??n
 • Qu?n v?t

C??c prop ??i v?i c?? c??c fanduel c?? s?n r?ng r?i tr??n c??c tr?? ch?i trong b?n gi?i ??u th? thao l?n. ?? truy c?p v?? duy?t c??c t??y ch?n n??y cho b?t k? gi?i ??u n??o, h?y nh?p v??o "Ca h?n" khi xem c??c d??ng tr??n m?t tr?? ch?i nh?t ??nh.

Fanduel

C?? c??c $ 5 L?y $ 150, Th?ng hay thua

??t c??c ngay bay gi?

C??c t??nh n?ng ???ng ch?? y t?i Fanduel Sportsbook

Trong b??i ???nh gi?? FanDuel n??y, ch??ng t?i ?? t??m th?y m?t s? t??nh n?ng tuy?t v?i ngo??i vi?c ??t c??c truy?n th?ng s? nang cao tr?i nghi?m chung c?a kh??ch h??ng v?i nh?? ?i?u h??nh n??y, So v?i S??ch Th? thao DraftKings . D??i ?ay l?? m?t s? trong s? h?:

FanDuel s?ng c?? c??c

?? ph?? h?p v?i c??c t??y ch?n ??t c??c r?ng l?n c?a m??nh, C?? c??c tr?c ti?p cung c?p c??c d??ng th?i gian th?c cho c??c m?n th? thao ch??nh th?ng nh? b??ng ch??y, b??ng r?, kh??c c?n c?u v?? b??ng ??? nh?ng kh?ng ch??ng v??o c??c c??c tr?c ti?p cho h?u h?t m?i th? tr??ng th? thao m?? b?n quan tam. T??nh n?ng t? tab "Live Now" trong ph?n "ph? bi?n". B?n c?? th? cu?n to??n b? danh s??ch c??c tr?? ch?i tr?c ti?p ho?c ch?n m?t th? tr??ng c? th?.

R??t ti?n

T??nh n?ng Fanduel Cash Out theo ngh?a ?en cho ph??p kh??ch h??ng ki?m ti?n c??c tr??c khi tr?? ch?i c? th? k?t th??c. Kho?n thanh to??n ti?m n?ng khi ??t c??c s? dao ??ng khi tr?? ch?i m? ra, v?? v?y kh??ch h??ng c?? th? r??t ti?n s?m v?? kh??a l?i nhu?n ho?c thu l?i m?t s? c??c ban ??u n?u ??t c??c l?? xo?n ?c. Khi b?n g?i ??t c??c th?ng qua S? th? thao Fanduel, s? c?? n??t "Ti?n m?t" tr??n v?? c?? c??c c?ng hi?n th? s? ti?n b?n c?? th? r??t ti?n. Kh?ng ph?i t?t c? c??c c??c ??u ?? ?i?u ki?n r??t ti?n, ch?ng h?n nh? c??c t?ng t? l? c??c ch?ng h?n.

T? l? c??c fanDuel t?ng c??ng

Ch?n tab "Boosts" t? ph?n "ph? bi?n" trong ph?n tr??n c??ng c?a thi?t l?p m??y t??nh ?? b??n ho?c "t?ng c??ng" tr??n ?ng d?ng di ??ng ?? xem c??c ?u ??i c?a ng??y h?m ???. C?? nh?ng l?a ch?n tr??n nhi?u th? tr??ng th? thao v?? ???c c?p nh?t h??ng ng??y. FanDuel cung c?p t? l? c??c t?ng l??n ??i v?i c??c ??o c? ch?i v?? tr?? ch?i, c??c tr?? ch?i th? thao xuy??n v?? nhi?u h?n n?a. Ph?n t?t nh?t c?a t??nh n?ng n??y l?? Fanduel li?t k?? c??c t? l? c??c ban ??u b??n c?nh t? l? c??c ???c t?ng c??ng, cung c?p t??nh minh b?ch v? gi?? tr?.

C??ng m?t tr?? ch?i

C??ng m?t tr?? ch?i c?? s?n ? m?t s? th? tr??ng nh?t ??nh. Kh??ch h??ng s? th?y bi?u t??ng gp ?S gp ?? B??n c?nh tr?n ??u tr?? ch?i cung c?p ?i?u n??y. Fanduel Sportsbook cho ph??p kh??ch h??ng xay d?ng tr?? ch?i t??ng t? c?a ri??ng h? thay v?? ch?n t? c??c m?t tr?i c??ng tr?? ch?i ???c t?o s?n. V?i ?i?u ??? ?? ???c n??i, kh?ng ph?i t?t c? c??c k?t h?p ??u c?? s?n ?? gay b?nh t? c??ng m?t tr?? ch?i. V?? c??c nh?n hi?u fanduel c?? s?n c??c t??y ch?n v?i bi?u t??ng "SGP" m??u xanh l?? cay, n??n n?? ??a ra ph?ng ?o??n.

Kinh nghi?m ng??i d??ng

S? th? thao fanduel tr??n m??y t??nh ?? b??n tr??nh b??y m?t giao di?n s?ch gi??p n?? ??n gi?n ?? ?i?u h??ng. Trang ch? ???c t? ch?c b?i m?t c?t m?ng ? danh s??ch b??n tr??i "c??c t??y ch?n" ph? bi?n "theo sau l??" All Sports ". C??c t??y ch?n ph? bi?n bao g?m c??c tab cho c?? c??c th? thao tr?c ti?p, khuy?n m?i, t?ng t? l? c??c v?? c??c gi?i ??u l?n. Ph?n gi?a l?n s? hi?n th? c??c t??y ch?n c?? c??c cho gi?i ??u ?? ch?n c?a b?n v?? b??n ph?i ??t phi?u ??t c??c c?a b?n, n?i c? tr?? hi?u qu? khi b?n ?? th??m c??c. Kh??ch h??ng c?? th? ?i?u h??ng gi?a "C??c c?a t?i" v?? "Khuy?n m?i" th?ng qua c??c tab tr??n ??nh m??n h??nh. ? ph??a tr??n b??n ph?i l?? n?i kh??ch h??ng c?? th? truy c?p th?ng tin t??i kho?n. Ki?m tra c??c k?t qu? ???nh gi?? fanduel sau ?ay.

Giao di?n c?? c??c: S? than thi?n v?i ng??i d??ng m?u m?c
C?? c??c di ??ng: ???ng
?ng d?ng c?? c??c: C?? s?n cho iOS v?? Android
C?? c??c th? thao tr?c ti?p: ???ng
Truy?n ph??t th? thao tr?c ti?p Kh?ng

???nh gi?? ?ng d?ng s??ch th? thao fanduel

Khi b?n ngh? v? ?ng d?ng S??ch th? thao t?t nh?t, ?ng d?ng Fanduel n??n ??n v?i tam tr??. C??c bi?u t??ng v?? gi?? c? kh?ng qu?? nh?, l??m cho ch??ng d? ??c. Kh?ng c?? "t??y ch?n t??m ki?m", nh?ng c??c tab tr??n ??nh gi? c??c gi?i ??u th? thao ?? ch?n c??ch ??t c??c. Kh??ch h??ng c?? th? cu?n theo chi?u ngang qua t?t c? c??c ch??ng tr??nh khuy?n m?i c?a Fanduel ???c hi?n th? b??n d??i c??c tab ch??nh v? ph??a tr??n c??ng c?a m??n h??nh. D?c theo ph??a d??i l?? c??c tab cho "nh??", "t?t c? c??c m?n th? thao" ?? xem m?i th? tr??ng c?? s?n, "c??c c?a t?i" ?? ki?m tra c??c cu?c ???nh c??c ?ang ho?t ??ng v?? gi?i quy?t c?a b?n, m?t t??y ch?n "gi?i thi?u m?t ng??i b?n" v?? "t??i kho?n" ?? truy c?p t?t c? c??c th?ng tin li??n quan ??n n??.

?ng d?ng Fanduel Sportsbook c?? s?n ?? t?i xu?ng cho iOS v?? Android. Tr??n iPhone, h?y truy c?p c?a h??ng ?ng d?ng v?? t??m ki?m "Fanduel Sportsbook". ??i v?i Android, h?y nh?n n?? tr??n Google Play b?ng c??ch t??m ki?m "Fanduel Sportsbook v?? l??m theo l?i nh?c. Sau khi b?n ?? t?i xu?ng v?? c??i ??t ?ng d?ng, h?y ch?n" Tham gia ngay "t? m??n h??nh ch??nh. ??ng ky ?ng d?ng di ??ng theo quy tr??nh t??ng t? nh? m??y t??nh ?? b??n v?? b?n 'S? ???c y??u c?u cung c?p th?ng tin t??ng t?. M? qu?ng c??o Fanduel c?? th? ???c nh?p ho?c s? d?ng, t?i th?i ?i?m n??y!

Khi ??ng nh?p v??o t??i kho?n c?a b?n sau khi ???c t?o, kh??ch h??ng c?? th? b?t ID m?t li??n t?c g? v??o ID ng??i d??ng v?? m?t kh?u c?a b?n m?i khi b?n ??ng nh?p v??o ?ng d?ng. ?ng d?ng Fanduel Sportsbook th? hi?n s? d? s? d?ng nh?t qu??n v?? t?c ?? ?i?u h??ng.

Ch?t l??ng c?a t? l? c??c

L?? m?t ph?n c?a ???nh gi?? fanduel n??y, ch??ng t?i ?? ki?m tra ch?t l??ng c?a t? l? c??c. Nh?? ?i?u h??nh n??y c?? t? l? c??c ch?t l??ng v?? c?nh tranh tr??n t?t c? c??c th? tr??ng th? thao m?? n?? cung c?p. N??c tr??i cay tr??n ?i?m v?? t?ng s? th??ng l?? -110 nh?ng ??i khi s? cung c?p n??c ??p gi?m xu?ng m?t b??n xu?ng -105 tr??c khi thay ??i ch??nh l?ch ho?c t?ng s?. Juice on player v?? game ??o c? c?ng c?? th? xu?ng th?m ch?? ti?n (+100). FanDuel ph??t h??nh c??c d??ng ng??y h?m sau trong th?i gian r?ng r?i v??o bu?i t?i tr??c ???, ?i?u n??y mang l?i cho Bettors m?t b??c kh?i ??u cho nh?ng cu?c ???nh c??c c?? kh? n?ng sinh l?i tr??c khi ch??ng ???c ??a xu?ng v??o ng??y tr?? ch?i.

Hi?u c??c t??y ch?n c?? c??c

D??i ?ay l?? m?t s? t??y ch?n c?? c??c ph? bi?n v?? ph? bi?n h?n ???c cung c?p b?i Fanduel Sportsbook:

 • D??ng ti?n: M?t cu?c c?? c??c th?ng v??o m?t ??i ho?c ng??i ch?i ?? gi??nh chi?n th?ng trong m?t tr?? ch?i ho?c tr?n ??u.
 • Truy?n ?i: M?t cu?c c?? c??c tr??n m?t ??i ?? bao g?m m?t s? ?i?m nh?t ??nh. ??i v?i b??ng ch??y, s? lay lan n??y ???c g?i l?? m?t ???ng ch?y; ??i v?i kh??c c?n c?u, m?t d??ng puck.
 • T?ng s?: ??t c??c n?u c??c ?i?m k?t h?p s? ?i qua ho?c theo t?ng s? ???c x??c ??nh tr??c.
 • ??o c?: M?t cu?c c?? c??c v? m?t k?t qu? nh?t ??nh trong m?t tr?? ch?i kh?ng ph? thu?c v??o k?t qu? cu?i c??ng, ch?ng h?n nh? s? l?n t?n c?ng m?? m?t ng??i n??m b??ng s? ghi l?i ho?c n?u m?t c?? n??m ti?n xu s? l?? ??u ho?c ?u?i.
 • T??ng lai: M?t cu?c c?? c??c v? m?t s? ki?n trong t??ng lai, ch?ng h?n nh? ??i n??o s? gi??nh chi?n th?ng t?t cho World Series tr??c khi n?? ???c ch?i. T??ng lai c?ng bao g?m c??c k?t qu? c?? nhan, gi?ng nh? ai s? l?? NFL MVP.
 • Playrays: K?t h?p nhi?u c??c v??o m?t v?? duy nh?t. Nhi?u l?a ch?n c?? ngh?a l?? l?i nhu?n nhi?u h?n, nh?ng t?t c? c??c l?a ch?n ph?i gi??nh chi?n th?ng.

??t c??c t?i thi?u

??t c??c t?i thi?u v??o s??ch th? thao fanduel l?? ch??n xu.

??t c??c t?i ?a

??t c??c t?i ?a l?? 12.500 ?? la nh?ng c?? th? thay ??i m?t ch??t v??o c??c t??y ch?n c?? c??c ??t truy?n th?ng h?n. Kh??ch h??ng c?? th? tham kh?o y ki?n ??h? tr? kh??ch h??ng n?u h? mu?n t?ng c??c t?i ?a v??o th? tr??ng.

Gi?m n??c tr??i cay

Fanduel kh?ng ??c quy?n qu?ng c??o n??c tr??i cay gi?m tr??n c??c d??ng cho kh??ch h??ng c?? ngan h??ng l?n, nh?ng r? r??ng SPORTERBOOK cung c?p ?i?u n??y cho m?i ng??i li?t k?? c??c d??ng nh? -105 thay v?? n??c tr??i cay ti??u chu?n -110.

H??ng d?n ngan h??ng s??ch th? thao fanduel

Fanduel cung c?p nhi?u t??y ch?n cho ti?n g?i v?? kh??ch h??ng c?? th? s? d?ng nhi?u ph??ng ph??p t??ng t? ?? r??t ti?n. Khi s? d?ng m? qu?ng c??o fanduel ?? ??ng ky t??i kho?n, Fanduel cung c?p g?n 10 c??ch kh??c nhau ?? t??i tr? cho t??i kho?n c?a b?n. Giao d?ch v??t qu?? an to??n v?? t?t c? c??c th? t??n d?ng v?? th? ghi n? ch??nh ???c ch?p nh?n. Ch??ng ta h?y ?i sau v??o c??c chi ti?t v? ti?n g?i v?? r??t ti?n khi ??ng ky v?i m? qu?ng c??o Sports Superbook.

G?i ti?n

C??c ph??ng th?c ti?n g?i c?? th? thay ??i theo ti?u bang v?? Fanduel hi?n ?ang ho?t ??ng trong 14. Ti?n g?i t?i thi?u l?? 5 ?? la v?? th??ng t?i ?a ? m?c 1.000 ?? la cho m?t kho?n ti?n g?i. D??i ?ay l?? c??c t??y ch?n ti?n g?i n??n c?? s?n cho b?n b?t k? tr?ng th??i:

 • Th? t??n d?ng/th? ghi n?: Cung c?p t??n, s? th?, ng??y h?t h?n v?? m? b?o m?t tr??n th? t??n d?ng/th? ghi n? c?a b?n. M?t s? ngan h??ng l?n t? ch?i ti?n g?i v??o c??c m?n th? thao tr?c tuy?n, th?m ch?? c??c ngan h??ng c?? uy t??n nh? Fanduel. N?u giao d?ch ti?n g?i c?a b?n b? t? ch?i, ??? c?? th? l?? k?t qu? c?a ngan h??ng c?a b?n. Fanduel khuy?n ngh? s? d?ng Chase Debit, Wells Fargo ghi n?, ho?c th? ghi n? v?? th? t??n d?ng t? Ngan h??ng TD ho?c Ngan h??ng PNC.
 • Ch?i+ th? tr? tr??c: Khi b?n ?? ch?n t??y ch?n ti?n g?i n??y, b?n c?? th? s? d?ng MasterCard ho?c kh??m ph?? ?? t??i tr? cho th? tr? tr??c c?a m??nh v?? chuy?n ti?n tr?c ti?p v??o t??i kho?n Fanduel c?a b?n. M?t s? ngan h??ng s? t? ch?i th? t??n d?ng/th? ghi n? Visa ?? t??i tr? cho Play+ Th? tr? tr??c cho Fanduel.
 • Paynearme: Nh?p ??a ch? email ho?c s? ?i?n tho?i b?n ?? s? d?ng trong qu?? tr??nh t?o t??i kho?n ?? t?o m? v?ch c?? th? in ho?c ?i?n t?. M? v?ch n??y sau ??? c?? th? ???c s? d?ng t?i m?t ??a ?i?m tham gia, ch?ng h?n nh? 7-Eleven, Family Dollar ho?c CVS ??Store, n?i b?n s? tr??nh b??y m? v?ch c?ng v?i s? ti?n b?n mu?n g?i (t?i ?a $ 500).
 • Paypal: Li??n k?t c?a b?n T??i kho?n Paypal ??n t??i kho?n ngan h??ng c?a b?n tr??c khi s? d?ng ph??ng th?c ti?n g?i n??y. Sau ???, ch?n t??y ch?n n??y th?ng qua Fanduel v?? b?n s? ???c chuy?n h??ng ?? ??ng nh?p v??o t??i kho?n PayPal c?a m??nh ?? t??i tr? cho t??i kho?n Sportsbook c?a b?n t? c??c qu? PayPal.
 • Venmo: Fanduel tr? th??nh nh?? ?i?u h??nh ??u ti??n cung c?p ti?n g?i th?ng qua d?ch v? thanh to??n di ??ng thu?c s? h?u c?a PayPal.
 • Ngan h??ng tr?c tuy?n: ?? s? d?ng t??y ch?n ti?n g?i n??y, tr??c ti??n b?n ph?i c?? ngan h??ng tr?c tuy?n ???c thi?t l?p th?ng qua ngan h??ng c?a b?n. Sau ??? ??ng nh?p v??o t??i kho?n ngan h??ng c?a b?n th?ng qua trang web ho?c ?ng d?ng Fanduel ?? g?i ti?n t? t??i kho?n ki?m tra c?a b?n.
 • Ki?m tra: Fanduel ch?p nh?n ki?m tra nhan vi??n thu ngan, ??n ??t h??ng ti?n, d? th?o ngan h??ng v?? s??c c?? nhan.
 • Ti?n m?t t?i l?ng: FanDuel s? ch?p nh?n ti?n m?t t?i m?t c??i l?ng th?ng qua c??c ??i t??c s??ng b?c tr??n ??t li?n, ???c chi ti?t h?n n?a trong ???nh gi?? c?a Sportsuel Sportsbook n??y.

FanDuel Sportsbook tuy??n b? r?ng n?? kh?ng c??n h? tr? ki?m tra ACH/E-Check nh? m?t ph??ng ph??p ?? g?i ti?n/r??t ti?n.

Ti?n g?i Fanduel Racebook bao g?m c??c t??y ch?n sau:

 • T??n d?ng/ghi n?
 • Ch?i+ Th? tr? tr??c
 • Paynearme
 • Paypal
 • Chuy?n kho?n (ph?? $ 15 ??i v?i ti?n g?i d??i $ 1.000)
 • Moneypak m??u xanh l?? cay
 • Ki?m tra ?i?n t?. Fanduel Racebook h? tr? ti?n g?i ?i?n t?

Vi?c r??t ti?n

T??y ch?n thanh to??n fanduel bao g?m:

 • Paypal
 • Ch?i+
 • Ngan h??ng tr?c tuy?n
 • Ti?n m?t t?i l?ng
 • Ki?m tra qua th?

Fanduel y??u c?u r??t ti?n t?i thi?u $ 1 cho t?t c? c??c t??y ch?n ngo?i tr? ti?n m?t t?i CAGE, l?? $ 50 v?? khuy??n b?n n??n s? d?ng c??ng m?t t??y ch?n ?? r??t ti?n nh? b?n ?? g?i ?? g?i. Vi?c r??t ti?n t?i ?a cho PayPal l?? 60.000 ?? la; Ngan h??ng tr?c tuy?n $ 100.000; Ki?m tra kh?ng c?? gi?i h?n ???c li?t k??. B?n c?? th? r??t ti?n m?t t?i m?t c??i l?ng s??ng b?c t?i c??c ??a ?i?m sau:

 • Colorado - Celtic tr??n th? tr??ng; C?ng vi??n Havana; T? l? c??c tr??n OTB; C? ph?n nang cao OTB
 • Illinois - Fanduel Sports & Racetrack
 • Iowa - Diamond Jo Dubuque
 • Michigan - S??ng b?c xe m??y
 • New Jersey - ??ng c?; Golden Nugget
 • Pennsylvania - Thung l?ng Forge
 • West Virginia - Greenbrier

Ph??ng ph??p r??t tay ?ua fanduel:

 • Ghi n? Visa
 • Ch?i+
 • Paypal
 • Ki?m tra ?i?n t?
 • Chuy?n day (ph?? $ 15)
 • S??c qua th?

L??m th? n??o ?? thanh to??n fanduel?

Sau khi y??u c?u r??t ti?n c?a b?n ???c x? ly, th?i gian thanh to??n c?a Fanduel cho PayPal trong v??ng 48 gi?. Ngan h??ng tr?c tuy?n s? m?t 2-4 ng??y l??m vi?c v?? s??c ???c g?i qua th? c?? th? ? b?t c? ?au trong kho?ng 7-10 ng??y l??m vi?c.

Fanduel Sportsbook ?u v?? nh??c ?i?m

?u ?i?m
Cung c?p m?nh m? tr??n c??c th? tr??ng v?? lo?i ??t c??c
Y??u c?u ??t c??c t?i thi?u th?p
T??nh kh? d?ng c?a Sportsbook ? 14 ti?u bang
T? ch?c ??n gi?n c?a Racebook tr?c tuy?n, d? s? d?ng
Truy?n ph??t tr?c ti?p c??c cu?c ?ua
C? s? r?ng l?n tr??n kh?p Hoa K?
Th??ng hi?u ???ng tin c?y
Nh??c ?i?m
Kh?ng c?? ch??ng tr??nh ph?n th??ng/kh??ch h??ng than thi?t c?a kh??ch h??ng
C??c ch??ng tr??nh khuy?n m?i r?t phong ph??, c?ng t?n k??m cho c??c ngan h??ng nh? h?n
??nh v? ??a ly tr??n m??y t??nh ?? b??n theo c??c v?n ?? k? thu?t
T??y ch?n r??t ti?n gi?i h?n
Chuy?n day cho ti?n g?i v?? r??t ti?n c?a Racebook c?? ph?? $ 15

?ng d?ng Fanduel Racebook

?ng d?ng Fanduel Racebook v? c? b?n l?? m?t phi??n b?n mini c?a b?n tr??nh b??y m??y t??nh ?? b??n c?a n??. M?c d?? b? c?c ???c c? ??ng v??o m?t kh?ng gian nh? h?n, nh?ng t?t c? c??c t??y ch?n ??u gi?ng nhau, ch?ng h?n nh? ph?n "Cu?c ?ua b?t ??u s?m" v?? "c??c cu?c ?ua ph? bi?n ng??y nay".

Kh??ch h??ng c?? th? truy c?p danh s??ch c??c b?n nh?c "A-Z" t? tab t??ng ?ng d?c theo d??i c??ng v?? xem c??c c??c, qu?ng c??o v?? th?ng tin t??i kho?n ?ang ho?t ??ng/?? gi?i quy?t t? c??c tab t??ng ?ng. Truy?n ph??t tr?c ti?p c?a b?t k? cu?c ?ua n??o c?? th? truy c?p ???c th?ng qua vi?c ch?n m?t cu?c ?ua v?? nh?p v??o "Xem tr?c ti?p". B?n c?ng c?? th? tua l?i c??c cu?c ?ua ?? ho??n th??nh b?ng c??ch nh?p v??o "Xem ph??t l?i."

S??ng b?c tr?c tuy?n fanduel

Fanduel c?ng m?o hi?m ch?i game s??ng b?c tr?c tuy?n ?? th??m v??o c??c t??y ch?n th? thao v?? t??ng t??ng h??ng ng??y. S??ng b?c Fanduel c?? s?n ? Pennsylvania v?? Michigan, hai ti?u bang ?? h?p ph??p h??a tr?? ch?i s??ng b?c tr?c tuy?n, v?? s? s?m ? West Virginia.

H? tr? kh??ch h??ng Fanduel

Fanduel cung c?p h? tr? kh??ch h??ng qua ?i?n tho?i theo s? 646-930-0860, email t?i [Email ???c b?o v?] v?? t??y ch?n tr?? chuy?n tr?c ti?p 24/7. Kh??ch h??ng c?ng c?? th? g?i m?t v?? v?i c??c y??u c?u c?a h?. Khi nh?p v??o h? tr? t? d??i c??ng c?a trang ch?, kh??ch h??ng ???c chuy?n ??n danh s??ch Cau h?i th??ng g?p v?? b??i vi?t ?? gi??p truy c?p cau h?i c?a h? tr??n m?t lo?t c??c ch? ??.

Ph??n quy?t c?a ch??ng t?i v? s??ch th? thao fanduel

???nh gi?? fanduel n??y ?? ???c m? r?ng, t? thi?t b? di ??ng ??n m??y t??nh ?? b??n, tr?i nghi?m ng??i d??ng, t? l? c??c, th? tr??ng th? thao v?? t??y ch?n c?? c??c. Fanduel l?? m?t trong nh?ng th??ng hi?u th? thao h??ng ??u ? Hoa K? v?? ly do ch??nh ???ng. N?? cung c?p c??c ch??ng tr??nh khuy?n m?i li??n t?c cho c??c kh??ch h??ng hi?n t?i v?? m? qu?ng c??o fanduel ph? bi?n cho ng??i d??ng m?i. Fanduel c?? m?t trang t?ng t? l? t??ng t??c ???c c?p nh?t h??ng ng??y. Fanduel ?? c?? s?n ? h?u h?t c??c ti?u bang ?? h?p ph??p h??a c? b?c tr?c tuy?n, ?i?u n??y ?? cung c?p kh? n?ng ti?p c?n t?ng l??n cho th??ng hi?u Fanduel. FanDuel ??a ra m?t n? l?c l?n trong t??nh tr?ng s?n c?? cho s?n ph?m c?a m??nh v?? l?? m?t ng??i ph?i th??m cho ng??i m?i l??m quen ho?c ng??i ???nh b?c d??y d?n.

Cau h?i th??ng g?p v? th? thao fanduel

Fanduel c?? ph?i l?? m?t cu?n s??ch th? thao t?t kh?ng?

Vang, Fanduel l?? m?t cu?n th? thao h??ng ??u ? Hoa K?. S?n ph?m th? thao tr?c tuy?n c?a nh?? ?i?u h??nh ??i th? b?t k? ??i th? n??o v?i nh?ng g?? n?? cung c?p cho kh??ch h??ng.

Nh?ng g?? c??c qu?c gia th? thao Fanduel h?p ph??p trong?

Sportbook Fanduel l?? h?p ph??p ? 15 ti?u bang, v?i nhi?u h?n n?a. N?? hi?n ?ang ho?t ??ng t?i Colorado, Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, New Jersey, New York, Pennsylvania, Tennessee, Virginia, West Virginia, Arizona, Connecticut, Louisiana v?? Wyoming.

B?n c?? gi??nh ???c ti?n th?t tr??n Fanduel?

Vang, b?n gi??nh ???c ti?n th?t tr??n Fanduel. Kh??ch h??ng c?ng c?? th? ki?m ???c t??n d?ng. Ti?n t??n d?ng ho?c "ti?n th??ng" kh?ng ?? ?i?u ki?n ?? r??t ti?n, nh?ng ti?n th?ng ki?m ???c t? vi?c s? d?ng t??n d?ng l?? ?? ?i?u ki?n r??t ti?n.

L??m th? n??o t?i c?? th? r??t ti?n t? Fanduel?

B?n c?? th? r??t ti?n t? Fanduel b?ng c??ch ch?n "R??t ti?n" t? tab T??i kho?n sau ??? l??m theo c??c b??c. R??t ti?n Fanduel cung c?p c??c ph??ng ph??p sau: paypal, ch?i+, ngan h??ng tr?c tuy?n, ti?n m?t t?i l?ng t? m?t s??ng b?c tham gia v?? ki?m tra qua th?.

L??m th? n??o ?? thanh to??n fanduel?

Fanduel tr? ti?n th?ng qua c??c ph??ng ph??p sau: paypal, ch?i+, ngan h??ng tr?c tuy?n, ti?n m?t t?i l?ng t? m?t s??ng b?c tham gia v?? ki?m tra qua th?.

?i?u g?? ???c y??u c?u cho m?t t??i kho?n fanduel?

?? t?o t??i kho?n fanduel, b?n s? c?n cung c?p ??a ch? email h?p l?, t?o t??n ng??i d??ng v?? m?t kh?u. Sau ??? cung c?p h? v?? h?, ??a ch? v?t ly v?? b?n ch? s? cu?i c??ng c?a s? an sinh x? h?i c?a b?n. Nh?ng chi ti?t c?? nhan n??y ???c y??u c?u ?? x??c minh v?? b?o v? danh t??nh c?a b?n. Kh??ch h??ng c?ng c?? th? t?o t??i kho?n c?a h? th?ng qua Facebook c?a h?.

?ng d?ng c?? c??c th? thao Fanduel c?? t?t kh?ng?

?ng d?ng c?? c??c th? thao c?a Fanduel l?? m?t trong nh?ng ?ng d?ng ???c ???nh gi?? cao nh?t cho m?t cu?n s??ch th? thao tr?c tuy?n v?i h?n 130.000 ???nh gi?? v?? 4,7 tr??n n?m sao.

Th?ng tin v? c??c T??c gi?

Mario Sanelli l?? m?t ph??ng vi??n c?? tr? s? t?i Colorado cho xps3.com. Ng??i b?n ??a Colorado tr??c ?ay l?? tr? ly bi??n t?p v?? l?? ph??ng vi??n g??n chung t?i Denver Post.