• Bookies
 • C??c trang web c?? c??c th? thao Illinois
 • Betmgm Illinois

vietnam vs uae world cup 2022 BetMGM Illinois M? ti?n th??ng v?? ???nh gi?? th??ng 8 n?m 2022

??t c??c kh?ng c?? r?i ro l??n ??n $ 1.000

21+ ?i?u kho?n ??p d?ng.

T?i sao Betmgm IL?
 • Th??ng hi?u c?? uy t??n tr??n to??n th? gi?i
 • Tr?c ti?p tr?c ti?p mi?n ph?? c?a b?t k? tr?? ch?i n??o
 • M??y t??nh ?? b??n v?? ?ng d?ng di ??ng d? s? d?ng
 • Nhi?u th? tr??ng th? thao v?? c??c
K??ch ho?t m? ti?n th??ng
T??nh tr?ng s??ch th? thao S?ng ? NJ, WV, CO, IN, PA, TN, IA, VA, MI, AZ, IL, WY, MS, LA, NY, KS, MO
 • H?p ph??p v?? ???c c?p ph??p t?i Hoa K?
Thanh to??n ???c ch?p nh?n

??t c??c kh?ng c?? r?i ro l??n ??n $ 1.000

BetMGM Sportsbook ???nh gi?? v?? m? ti?n th??ng

Betmgm Illinois ?ang s?ng ? bang Illinois v??o ng??y 5 th??ng 3 n?m 2022. BetMGM l?? b? ph?n tr?c tuy?n c?a th??ng hi?u MGM huy?n tho?i ?? gi? m?t v? tr?? n?i b?t trong th? gi?i ch?i game trong nhi?u th?p k?. V?i lu?t y??u c?u ??ng ky tr?c ti?p cho c??c t??i kho?n tr?c tuy?n ???c d? b?, BetMGM Illinois hi?n c?? s?n tr?c tuy?n v?? s? tr? th??nh m?t trong nh?ng cu?n s??ch th? thao h??ng ??u trong ti?u bang.

BetMGM Sportsbook M? th??ng IL
BetMGM Sportsbook M? th??ng IL

??? l?? s? k?t h?p c?a m?t danh ti?ng th??ng hi?u n?i ti?ng v?? n?i ti?ng, c??ng v?i m?t trang web c?? c??c th? thao tr?c tuy?n cung c?p m?t ph?n phong ph?? v?? m?nh m? c?a c??c d??ng c?? c??c v?? th? tr??ng s? bi?n BetMGM Illinois tr? th??nh ?i?m ??n cho C?? c??c th? thao Illinois. Y?u t? trong ph?n th??ng ??ng ky BetMGM Illinois sinh l?i, cung c?p ??t c??c kh?ng c?? r?i ro 1.000 ?? la cho ng??i ch?i m?i v?? t?t nh?t, kh?ng y??u c?u nh?p m? ti?n th??ng BetMGM Illinois ?? truy c?p ?? ngh? v?? BetMGM c?? nhi?u Cung c?p cho Illinois Bettors.

Betmgm

??t c??c kh?ng c?? r?i ro l??n ??n $ 1.000

??t c??c ngay bay gi?

?u v?? nh??c ?i?m

?u ?i?m
?u ??i Ti?n th??ng ??ng ky Ng??i ch?i m?i t?t nh?t trong ng??nh
L?a ch?n phong ph?? c?a th? tr??ng c?? c??c
Ph?m vi b?o hi?m n?i b?t khi ph??t tr?c ti?p
Nh??c ?i?m
Qu?? tr??nh r??t ti?n c?? th? ch?m v?? kh?? hi?u

BetMGM IL Sportsbook: T?ng quan

BetMGM Illinois Online Sportsbook l?? k?t qu? c?a cu?c h?n nhan c?a m?t c?ng ty gi?i tr?? to??n c?u huy?n tho?i (MGM Resorts) v?? c?ng ty c?ng ngh? c?? c??c tr?c tuy?n l?n nh?t th? gi?i (Entain Holdings). BetMGM Illinois l?? b? ph?n c?? c??c th? thao ??c quy?n c?a MGM, c? tr?c tuy?n v?? trong c??c s??ng b?c MGM tr??n to??n qu?c.

BetMGM Illinois c?ng l?? th??ng hi?u ti??u ?? cho tr?? ch?i s??ng b?c tr?c tuy?n c??ng v?i c??c th??ng hi?u ch? em Borgata Online (New Jersey), S??ng b?c v?? Party Poker. Hi?n t?i, c? b?c s??ng b?c tr?c tuy?n ?? kh?ng ???c H?i ??ng ch?i game Illinois h?p ph??p h??a trong ti?u bang.

Betmgm Illinois ???nh d?u s? ra m?t c?a m?t ti?u bang th? 18 v?i s? hi?n di?n c?a BetMGM. Trang web BetMGM v?a ??p v?? ??n gi?n. Trong khi l??m h??i l??ng m?t, trang web r?t d? ?i?u h??ng. Ng??i ??t c??c Illinois c?? th? t??m th?y v?? ??t c??c c?a h? c?? th? ???c th?c hi?n ngay l?p t?c. Khi n??i ??n c?? c??c th? thao tr?c tuy?n, BetMGM Illinois cung c?p m?t th?c ??n r?ng r?i v? c?? c??c tr?c ti?p v?? ph??t tr?c ti?p. BetMGM Illinois Sportsbook c?? c??c ch??ng tr??nh khuy?n m?i ph? bi?n nh? t?ng t? l? c??c v?? c??ng m?t tr?? ch?i.

T??ng t? nh? v?y, ?ng d?ng BetMGM Illinois Sportsbook c?ng d? d??ng t?i xu?ng v?? ?i?u h??ng. N?? cung c?p t?t c? c??c c??c, chu?ng v?? c??i t??ng t? nh? trang web BetMGM Illinois Desktop ngay trong l??ng b??n tay c?a b?n, c?? ngh?a l?? b?n c?? th? mang theo BetMGM Sportsbook Illinois b?t c? n?i n??o b?n ?i trong su?t c? ng??y.

M? m?t t??i kho?n BetMGM Illinois l?? m?t qu?? tr??nh t??ng ??i kh?ng ?au. Ng??i ch?i c?? th? ???c ??ng ky v?? ??t c??c ??u ti??n c?a h? t?i BetMGM Illinois Sportsbook trong v??ng v??i ph??t, s?n s??ng t?n d?ng vi?c ??t c??c mi?n ph?? R?i ro BetMGM Illinois l??n t?i 1.000 ?? la cho nh?ng ng??i ch?i m?i trong cu?c c?? c??c ban ??u c?a h?.

Ph?n th??ng v?? ?u ??i ??ng ky c?a BetMGM Illinois Sportsbook

BetMGM Online Sportsbook ?ang cung c?p m?t trong nh?ng ?u ??i ??ng ky phong ph?? nh?t cho nh?ng ng??i ch?i m?i c?a b?t k? m?n th? thao tr?c tuy?n n??o ? Hoa K?. ??? l?? m?t ??t c??c mi?n ph?? r?i ro ph?? h?p 100 ph?n tr?m, t?i ?a v?i gi?? tr? ? m?c 1.000 ?? la.

BetMGM Sportsbook IL ?u ??i ch??o m?ng
BetMGM Sportsbook IL ?u ??i ch??o m?ng

N?? c?? s?n cho t?t c? nh?ng ng??i ??t c??c m?i c?a Illinois, cho d?? h? ??ng ky t?i trang web BetMGM Illinois Online Sports Cetting Desktop hay th?ng qua ?ng d?ng BetMGM Illinois. V?? kh?ng c?n ph?i nh?p m? ti?n th??ng. BetMGM Illinois cung c?p ph?n th??ng ng??i ch?i m?i n??y cho t?t c? nh?ng ng??i m?i ??n.

?? truy c?p ?u ??i n??y, t?t c? nh?ng ng??i ch?i m?i c?n l??m l?? ??ng ky v?i ?ng d?ng BetMGM Sports ho?c ?ng d?ng BetMGM Illinois Sportsbook. Ti?p theo, th?c hi?n m?t kho?n ti?n g?i ??t nh?t 10 ?? la v?? ng??i ??t c??c Illinois ?? ?i?u ki?n nh?n ?u ??i ??ng ky. N?u ??t c??c ??u ti??n c?a h? thua, h? s? nh?n ???c s? ti?n ??t c??c c?a h? tr? l?i d??i d?ng c??c mi?n ph?? 5 ?? la (n?u b?n ??t c??c t?i ?a 1.000 ?? la).

Betmgm

??t c??c kh?ng c?? r?i ro l??n ??n $ 1.000

??t c??c ngay bay gi?

C??c t??nh n?ng ch? y?u c?a BetMGM Sportsbook IL

L?? m?t trong nh?ng t??n tu?i l?n nh?t trong th? gi?i c?? c??c, ng??i ch?i c?? th? y??n tam r?ng BetMGM Illinois l?? m?t trong nh?ng ng??i an to??n nh?t v?? ?n ??nh nh?t Trang web c?? c??c th? thao ? Illinois. Nh?ng ng??i ph? tr??ch Th??ng hi?u betmgm ?? l??m ?i?u n??y trong nhi?u th?p k?. H? cung c?p m?t s?n ph?m ch?t l??ng v?? hi?u nh?ng g?? m?? nh?ng ng??i ??t c??c th? thao ng??y nay ?ang t??m ki?m S??ch th? thao tr?c tuy?n.

Cho d?? ??? l?? l?n m?i nh?t trong vi?c ??t c??c tr?c ti?p, ph??t tr?c ti?p ?? xem h??nh ??ng trong khi tham gia v??o h??nh ??ng, ?? ??m b?o c??c ph??ng th?c thanh to??n, BetMGM Illinois cung c?p t?t cho t?t c? c??c s? ??m.

Truy?n ph??t th? thao tr?c ti?p

BetMGM Illinois cung c?p cho c??c c?u th? tr?c ti?p ph??t tr?c ti?p t? nhi?u m?n th? thao kh??c nhau. Ch??ng bao g?m b??ng ???, qu?n v?t v?? b??ng r?, trong s? nh?ng ng??i kh??c. M?t tab chuy??n d?ng ? g??c tr??n c??ng b??n tr??i s? ngay l?p t?c ??a Illinois Bettors ??n BetMGM C?? c??c tr?c ti?p ??a ?i?m. T? ???, m?t li??n k?t kh??c l??m n?i b?t t?t c? c??c lu?ng tr?c ti?p t??ch c?c v?? s?p t?i. M?c d?? m?t s? trang web y??u c?u ??t c??c tr?c ti?p v??o m?t s? ki?n ?? ph??t tr?c ti?p n??, nh?ng t?t c? nh?ng g?? b?n c?n l?? tr? th??nh m?t ng??i ??t c??c ?? ??ng ky v?i BetMGM Illinois Sportsbook ?? truy c?p h??nh ??ng.

Tr?? ch?i c?? c??c th? thao tr?c ti?p

Li??n k?t tr?c ti?p tr??n trang web BetMGM Sportsbook ??a ng??i ch?i ngay l?p t?c ??n c??c s? ki?n ho?t ??ng c?a trang web cung c?p c??c t??y ch?n c?? c??c tr?c ti?p. T? l? c?? c??c tr?c ti?p c?ng c?? th? truy c?p ???c th?ng qua m?i trang th? thao BetMGM Illinois c? th?. Khi t? l? c??c tr?c ti?p thay ??i, h? nh?p nh??y tr??n trang web ?? c?nh b??o cho nh?ng ng??i ??t c??c th? thao. c?? c??c tr?c ti?p ???c cung c?p cho c??c m?n th? thao l?n nh? NFL v?? NBA ??n c??c th? tr??ng th??ch h?p nh? b??ng b?u d?c Anh v?? b??ng ch??y Nh?t B?n.

??t c??c s?m ti?n m?t

BetMGM Illinois l?? m?t trong nh?ng trang web c?? c??c ?i?u ??? cho ph??p ng??i ch?i r??t ti?n t? m?t c??c tr??c khi n?? gi?i quy?t. ?i?u n??y th??ng ???c th?c hi?n b?i m?t ng??i ??t c??c v??o ??t c??c m?? h? hi?n ?ang chi?n th?ng nh?ng kh?ng tin t??ng r?ng ?ay s? l?? k?t qu? v??o cu?i tr?n ??u. B?ng c??ch l??m nh? v?y, h? ?ang gi?i quy?t cho m?t s? ti?n th?ng ??t h?n so v?i khi h? ch? ??i k?t lu?n c?a cu?c thi. BetMGM Illinois Sportsbook kh?ng cung c?p t??y ch?n ti?n m?t cho t?t c? c??c s? ki?n. ??ng th?i, ch?c n?ng ra kh?i ti?n m?t ch? c?? s?n cho c??c c??c th?ng v?? plachay.

Tr?? ch?i t??ng t?

Trong khi FLILAY WAGERING ?? xu?t hi?n m?t th?i gian, c??ng m?t tr?? ch?i l?? nh?ng tr?? ch?i t??ng ??i m?i v?i c?? c??c th? thao. V? c? b?n, ng??i ??t c??c ?ang l?p r??p m?t cu?c ???nh c??c t? c??c c??c kh??c nhau c?? s?n trong m?t s? ki?n. T?i BetMGM IL Sportsbook, h? l??m cho vi?c ch?i m?t tr?? ch?i t??ng t? l?? m?t mi?ng b??nh. Khi ng??i ch?i ch?n m?t tr?? ch?i, h? s? th?y bi?u t??ng m?t tr?? ch?i tr??n trang Wagers cho tr?? ch?i ???. Ch? c?n nh?p v??o bi?u t??ng v?? b?t ??u l?p r??p c??ng m?t tr?? ch?i picks.

T?n su?t t?ng t? l? c??c

Ba trong b?n l?n m?t ng??y, BetMGM Illinois cung c?p t? l? c??c ???c t?ng c??ng cho c??c c??c th? thao ???c ch? ??nh. Th?ng th??ng, ?i?u n??y ???c th?c hi?n ?? l??m n?i b?t c??c s? ki?n quan tr?ng nh? chuy??n ng??nh golf, ho?c m?t s? ki?n quan tr?ng ??i v?i ng??i ??t c??c Illinois, ch?ng h?n nh? tr?? ch?i NFL c?a Bears-Packers. N?u g?u l?? -125 y??u th??ch t?i nh?? so v?i Packers, BetMGM c?? th? t?ng t? l? c??c c?a Chicago l??n +100, t?o ra kho?n thanh to??n cao h?n cho nh?ng ng??i ?ng h? c?a Bears. N?u kh?ng ???c n??u kh??c, vi?c t?ng t? l? c??c ch? d??nh cho ng??i ch?i ti?n th?t.

C??c t??nh n?ng c?? c??c b? sung

Ch?nh s?a ch?c n?ng ??t c??c c?a t?i c?? s?n t? BetMGM IL tr??n c??c s? ki?n, ?? ??c v?? th? tr??ng ???c ch?n c? tr??c khi ph?? h?p v?? s?ng cho nhi?u m?n th? thao. Khi ch?nh s?a y??u c?u ??t c??c c?a t?i ???c th?c hi?n, vi?c ??t c??c hi?n t?i s? ???c r??t ti?n m?t. Sau ???, ??t c??c m?i, v?i c??c thay ??i ???c ch?nh s?a, ???c ??t.

Trong m??a NFL, BetMGM Illinois cung c?p cu?c thi c?a vua c?a cu?i tu?n. Ch?n s??u tr?? ch?i trong l?ch tr??nh NFL tu?n ??? s? t?o ra ?i?m s? cao nh?t. ???nh ch??nh x??c t?t c? s??u v?? b?n c?? th? gi??nh ???c m?t ph?n 50.000 ?? la.

M?t ?u ??i kh??c c?a NFL t? BetMGM Sportsbook Illinois l?? ??t c??c mi?n ph?? r?i ro cho nh?ng ng??i ghi b??n TD ??u ti??n trong c??c tr?? ch?i NFL. ??t m?t c??c prop tr??n ??? ng??i ch?i s? ghi ?i?m TD ??u ti??n trong m?t tr?? ch?i NFL. N?u ??t c??c c?a b?n thua, BetMGM Illinois s? cung c?p cho b?n 25 ?? la phi?u gi?m gi?? BET mi?n ph??.

Betmgm

??t c??c kh?ng c?? r?i ro l??n ??n $ 1.000

??t c??c ngay bay gi?

?ng d?ng di ??ng betmgm cho ng??i ??t c??c th? thao Illinois

C?? s?n ?? t?i xu?ng c? hai thi?t b? Android v?? iOS, ?ng d?ng BetMGM IL d? c??i ??t nh? ?i?u h??ng. ?ng d?ng t??ng th??ch iOS c?? s?n t? App Store. K? t? khi Google Play Store c?m c??c ?ng d?ng c?? c??c, BetMGM cung c?p li??n k?t t?i xu?ng cho c??c thi?t b? Android tr?c ti?p t? trang web c?a h?. Giao di?n ng??i d??ng c?a ?ng d?ng BetMGM Illinois cung c?p m?i th? m?? trang web m??y t??nh ?? b??n l??m v?? n?? ho??n to??n ph?? h?p ?? l??m vi?c v?i ?i?n tho?i th?ng minh.

C??ch betmgm so s??nh v?i c??c m?n th? thao Illinois

V?i thi?t k? ki?u d??ng ??p v?? d? s? d?ng, v? kh? n?ng ho?t ??ng, BetMGM Illinois Online Sportsbook ?o l??ng thu?n l?i khi ??a ra t?t c? c??c trang web th? thao tr?c tuy?n l?n ? Illinois. BetMGM Sportsbook Illinois c?? th? s? d?ng th??m m?t v??i th? tr??ng th? thao th??ch h?p kh?ng? Ch?c ch?n r?i. Tuy nhi??n, b?n s? t??m ki?m lau d??i v?? kh?? kh?n tr??n c??c m?n th? thao tr?c tuy?n khi c? g?ng x??c ??nh ph?n th??ng ??ng ky t?t h?n so v?i ??t c??c mi?n ph?? r?i ro $ 1.000 m?? BetMGM IL Sportsbook cung c?p.

BetMGM vs Fanduel Sportsbook

Trong khi BetMGM Illinois c?? ???c l?i th? so v?i Fanduel khi n??i ??n vi?c ??ng ky c??c ?u ??i ti?n th??ng, Fanduel ??ng tr??n BetMGM v? kh?i l??ng c?a th? tr??ng c?? c??c. C??c ch??ng tr??nh khuy?n m?i ?ang di?n ra c?a Fanduel c?? xu h??ng ?i sau h?n BetMGM Illinois v?? h? cung c?p b?o hi?m plachay. BetMGM Illinois nhanh h?n m?t ch??t trong vi?c ??ng t? l? c??c, ??c bi?t l?? tr??n c??c m?n th? thao ??i h?c th? tr??ng nh? h?n.

BetMGM so v?i DraftKings Sportsbook

M?t v?n ?? m?? BetMGM ??a ra v?i c??c m?n th? thao kh??c c?a M?, bao g?m c? DraftKings, l?? s? l?a ch?n t? l? c??c c?a h?. Betmgm Illinois s? d?ng t? l? c??c th?p phan, ph?c t?p h?n so v?i t? l? c??c c?a M? ???c ?u ti??n b?i 99% c??c m?n th? thao tr?c tuy?n ? Hoa K?. DraftKings c?ng c?? gi?i h?n ti?n g?i v?? r??t ti?n th?p h?n ($ 1- $ 5) so v?i BetMGM Illinois ($ 10).

BetMGM so v?i Betrivers Sportsbook

Ch?c ch?n, BetMGM Illinois c?? l?i th? nh?n d?ng th??ng hi?u, nh?ng nh?ng ng??i ph?n b?i th?c s? l?? ??u ti??n S??ch th? thao ph??p ly c?? s?n ? Illinois. Th??m v??o ???, c?ng ty m? Rush Street Interactive c?a Tr? s? ch??nh ? Chicago, v?? v?y n?? c?? m?t b??i ??c t?t tr??n th? tr??ng. Betrivers c?? m?t ?u ??i ??ng ky c?nh tranh (tr?n ??u ti?n g?i $ 250), nh?ng BetMGM IL c?? s? ?ng h? c?a m?t g? kh?ng l? gi?i tr?? qu?c t?, v?? do ???, m?t ch??ng tr??nh ph?n th??ng tuy?t v?i cung c?p t?i c??c khu ngh? d??ng tr??n to??n th? gi?i. Th?t kh?? ?? c?nh tranh.

Th? tr??ng c?? c??c th? thao v?i BetMGM Illinois

B?ng gh? v? th? tr??ng c?? c??c th? thao t?i BetMGM Illinois c?? th? kh?ng ph?? h?p v?i m?t s? trang web kh??c c?a M?. H? c?? th? s? d?ng m?t v??i khu v?c th??ch h?p h?n nh? th? thao m??a ??ng (tr??t tuy?t) v?? c?? l? l?? esports. ?i?u ??? ?ang ???c n??i, v?n s? c?? nhi?u th? ?? gi? C?? c??c th? thao Illinois Ng??i ch?i b?n.

 • B??ng ch??y
 • B??ng r?
 • quy?n anh
 • ??p xe
 • Gi?i tr??
 • B??ng ???
 • C?ng th?c m?t
 • Golf
 • Kh??c c?n c?u
 • Lacrosse
 • MMA
 • Li??n ?o??n b??ng b?u d?c
 • ?o??n b??ng b?u d?c
 • Bi da
 • B??ng ???
 • Qu?n v?t

???ng nhi??n, c??c m?n th? thao ph? bi?n nh?t l?? nh?ng ng??i bao g?m c??c ??i t? ti?u bang Illinois, ch?ng h?n nh? Chicago Bears c?a NFL, Chicago Bulls c?a NBA, Chicago Cubs c?a MLB v?? Chicago White Sox v?? Chicago Blackhawks c?a NHL. M?t s? thay ??i trong lu?t Illinois c?ng kh?ng cho ph??p c?? c??c th? thao b??n l? v??o c??c ??i th? thao ??i h?c trong bang nh? Illinois Illini v?? Tay B?c Wildcats. Nh?ng ??t c??c tr?c tuy?n v??o c??c ??i ??i h?c trong ti?u bang v?n b? c?m.

BetMGM Sportsbook IL c?? s?n th? thao
BetMGM Sportsbook IL c?? s?n th? thao

C??c lo?i ??t c??c c?? s?n v?i BetMGM Illinois

C??c lo?i c??c th? thao ph? bi?n nh?t ???c cung c?p b?i BetMGM IL r?i v??o c??c lo?i c??c th?ng, k? l? v?? m?i l?. C??c th?ng li??n quan ??n k?t qu? tr?c ti?p c?a tr?? ch?i. C??c c??c k? l? cung c?p c? h?i ?? t?o ra m?t ?i?m s? l?n cho m?t c? ph?n nh? nh?ng c?? nguy c? cao. ??t c??c m?i l? th??ng kh?ng c?? g?? ?? l??m v?i k?t qu? c?a m?t tr?? ch?i.

D??ng ti?n

Moneyline d?a tr??n c??c $ 100. N?u Chicago Cubs c?? t? l? c??c +265 ?? ???nh b?i Detroit Tigerers, ?i?u ??? c?? ngh?a l?? m?t ng??i ??t c??c s? nh?n ra l?i nhu?n $ 265 n?u h? ki?m ti?n c??c chi?n th?ng v??o Bears. ?i?u n??y c?ng ?i theo c??ch kh??c, nh? m?t y??u th??ch (-210) s? bu?c b?n ph?i tr? $ 210 ?? gi??nh ???c $ 100. ?? tr? ti?n cho vi?c ??t c??c n??y, b?n c?? th? b? qua c??c d??ng v?? t?p trung v??o ng??i chi?n th?ng trong tr?? ch?i.

C??c lan truy?n

M?t ?i?m lay lan ???c thi?t k? ?? can b?ng vi?c ??t c??c v??o m?t s? ki?n. Gi? s? Chicago Bears l?? +7,5 so v?i Green Bay Packers. ?i?u ??? c?? ngh?a l?? c??c nh?? ???ng g??i ???c ?a chu?ng ?? gi??nh chi?n th?ng 7,5 ?i?m. ??t c??c g?u v?? b?n nh?n ???c 7,5 ?i?m. V?? v?y, n?u Chicago th?ng, ho?c thua b?i m?t l?n ch?m b??ng ho?c ??t h?n, ??t c??c c?a b?n l?? ng??i chi?n th?ng. Lan truy?n c??c l?? c??ch ph? bi?n nh?t ?? ??t c??c v??o ph?n l?n c??c m?n th? thao.

C??c plachay

C??c plachay l?? m?t s? c??c c?? nhan k?t h?p th??nh m?t c??c ??n ??c. C?? th? l?? Chicago Bulls ???nh b?i Indiana Pacers ? m?c -225, Chicago White Sox ?? ???nh b?i c?p song sinh ? Minnesota ? m?c -295 v?? Illinois Illini ?? ???nh b?i Wildcats Tay B?c t?i -185. T?t c? ba c??c ph?i ??n ?? plarlay ti?n m?t.

T?ng s? d??ng

M?i tr?? ch?i ???c ch? ??nh t?ng s? ?i?m. Ch?ng h?n, m?t Blackhawks-St Chicago. Tr?? ch?i Louis Blues T?ng s? c?? th? l?? 6,5 b??n th?ng. B?n ??t c??c v??o vi?c hai ??i s? ?i qua hay d??i t?ng s? ???. N?u b?n ??t c??c v??o m?t tr?? ch?i Bears, n?? c?? th? l?? t?ng c?ng 42,5 ?i?m. N?u hai ??i k?t h?p v?i h?n 43 ?i?m, v??t qua ng??i ??t c??c s? th??nh c?ng ti?n m?t. N?u hai ??i k?t h?p v?i 42 ?i?m tr? xu?ng, d??i nh?ng ng??i ??t c??c s? ki?m ???c ti?n m?t.

C?? c??c t??ng lai

Gi? s? b?n ngh? r?ng Illinois Illini s? gi??nh chi?n th?ng trong gi?i ??u NCAA nam. T?i b?t k? th?i ?i?m n??o trong m??a b??ng r? NCAA, b?n c?? th? ??t c??c trong t??ng lai v??o h? ?? l??m nh? v?y. N??i chung, b?n ??t c??c c??ng s?m, t? l? c??c s? c??ng d??i. Vi?c ??t c??c ch? c?? ti?n m?t n?u Illinois gi??nh ???c danh hi?u NCAA. NFL t??ng lai c?? c??c d? d??ng l?? th? tr??ng ph? bi?n nh?t c?a b?t k? t??ng lai.

C??c prop

Vi?c ??t c??c Prop ???c t?o ra v?? gi?i quy?t ph??ng th? c?a Chicago Bears William (t? l?nh) Perry. Hu?n luy?n vi??n c?a Bears Mike Ditka ?? tri?n khai t? l?nh khi ch?y tr? l?i trong c??c t??nh hu?ng san ng?n. D?n ??n Super Bowl XX, m?t cu?n s??ch th? thao ?? cung c?p m?t ch? d?a v? vi?c li?u t? l?nh c?? ghi ???c TD trong tr?? ch?i hay kh?ng (anh ?y ?? l??m). Ng??y nay, ??t c??c Super Bowl Prop l?? r?t l?n v?? ??t c??c prop n??i chung l?? nh?ng h??nh th?c ??t c??c c?c k? ph? bi?n. ??o c? hi?n l?? m?t trong nh?ng c??ch ph? bi?n nh?t ?? ??t c??c

C??ch ??ng ky t??i kho?n BetMGM Illinois

Qu?? tr??nh ??ng ky t?i BetMGM IL r?t ??n gi?n, ??n gi?n v?? nhanh ch??ng ?? ho??n th??nh. BetMGM IL cung c?p quy?n truy c?p v??o ph?n m?m x??c minh ?i?n t?. ?i?u ??? c?? ngh?a l?? kh?ng gi?ng nh? h?u h?t c??c trang web c?? c??c, ng??i ??ng ky m?i s? kh?ng ???c y??u c?u t?i xu?ng b?t k? t??i li?u c?? nhan n??o ?? x??c minh t??i kho?n c?a h?.

??i v?i ng??i ??t c??c Illinois, lu?t ph??p ti?u bang b?t bu?c t?t c? c??c t??i kho?n m?i ph?i ???c m? qua ??ng ky tr?c ti?p t?i ??i t??c s??ng b?c BetMGM Illinois, s??ng b?c kh??ch s?n par-a-Dice ? East Peoria.

D??i ?ay l?? m?t c??i nh??n t?ng b??c v? qu?? tr??nh m? t?i t??i kho?n BetMGM IL:

 • Nh?p v??o "Th?ng tin" t?i trang web BetMGM IL ho?c th?ng qua ?ng d?ng BetMGM Illinois;
 • Ti?p theo, nh?p th?ng tin c?? nhan sau - H? v?? h?, ng??y sinh, ??a ch?, s? ?i?n tho?i, ??a ch? email v?? b?n ch? s? cu?i c??ng c?a s? An sinh x? h?i c?a b?n
 • Thi?t l?p m?t b? cau h?i b?o m?t ?? gi??p b?o v? quy?n truy c?p v??o t??i kho?n c?a b?n
 • G?i ti?n v??o t??i kho?n betmgm il m?i c?a b?n v?? b?n ?? s?n s??ng ?? th?c hi?n c??c ??u ti??n ???
T?o t??i kho?n BetMGM Sportsbook IL
T?o t??i kho?n BetMGM Sportsbook IL

T??y ch?n thanh to??n BetMGM Sportsbook

BetMGM Illinois cung c?p m?t s? ph??ng th?c ngan h??ng c?? th? ???c s? d?ng ?? c? g?i v?? r??t t? t??i kho?n BetMGM IL. Qu?? tr??nh n??y c?? xu h??ng t??ng ??i li?n m?ch v?? kh?ng c?? kho?n ph?? n??o m?? nh?ng ng??i ??t c??c Illinois s? ph?i ch?u cho c??c giao d?ch ???c th?c hi?n.

Betmgm

??t c??c kh?ng c?? r?i ro l??n ??n $ 1.000

??t c??c ngay bay gi?

Ti?n g?i

Ti?n c?? th? ???c g?i tr?c ti?p t? m?t Ng??i ??t c??c Illinois ' ngan h??ng t??i kho?n cho t??i kho?n betmgm il c?a h? th?ng qua th? t??n d?ngTh?? th? ghi n?Th?? Ki?m tra ?i?n t? ho?c t??ng ?i?n t?. S? ti?n g?i t?i thi?u l?? $ 10. To??n b? qu?? tr??nh an to??n v?? an to??n v?? c?? th? ??t ???c th?ng qua Visa, MasterCard, Discover Th?, Paypal, VIP ?a th??ch ki?m tra ?i?n t?, Tr?c tuy?n Ngan h??ng v?? betmgm Illinois Ch?i+ Th?.

Betmgm Sportsbook g?i ti?n IL
Betmgm Sportsbook g?i ti?n IL

Th?c hi?n r??t ti?n

Vi?c r??t ti?n ??u an to??n v?? an to??n nh? nhau t?i BetMGM Illinois. Tuy nhi??n, h? th??ng m?t t?i thi?u hai ng??y ?? x? ly. T??y thu?c v??o d?ch v? ngan h??ng ???c s? d?ng, trong c?? th? m?t t? ??3-7 ng??y. C?ng nh? ti?n g?i, ID r??t ti?n t?i thi?u $ 10. PayPal, VIP ?a th??ch ki?m tra ?i?n t?, ngan h??ng tr?c tuy?n v?? th? BetMGM IL Play+ l?? c??c t??y ch?n r??t ti?n.

Betmgm Illinois T??y ch?n xu?t chi

?? Th?i gian r??t ti?n paypal betmgm C??ng ng??y
?? Th?i gian r??t ti?n ngan h??ng tr?c tuy?n BetMGM 1-5 ng??y l??m vi?c
?? betmgm play+ th?i gian r??t th? L?p t?c

Ph?n th??ng th? thao BetMGM

BetMGM Illinois Sportsbook cung c?p cho kh??ch h??ng ?? ?i?u ki?n ?? ??ng ky v??o ch??ng tr??nh ph?n th??ng M Life ?? gi??nh gi?i th??ng. Ng??i ch?i ki?m ?i?m, t??n d?ng ti?n th??ng c?p, ?? la khe v?? Express comps khi h? ch?i. V?? nh?ng ?i?m n??y ???c t??ch l?y, ch??ng c?? th? ???c trao ??i cho c??c ??c quy?n c?? gi?? tr? t?i c??c khu ngh? d??ng s??ng b?c MGM tr??n kh?p th? gi?i, bao g?m c??c ?u ??i c?? nhan h??a, c??c c?a s? chuy??n d?ng t?i BetMGM IL Sportsbooks, v?? c??c ph??ng ???c gi?m gi?? v?? b? sung.

Betmgm Sportsbook th??ng cho cu?c s?ng ph?n th??ng
Betmgm Sportsbook th??ng cho cu?c s?ng ph?n th??ng

?ng d?ng c?? c??c th? thao Illinois betmgm

?ng d?ng BetMGM Illinois cung c?p cho ng??i ch?i Illinois m?t ?ng d?ng c?? c??c hi?n ??i, ??p m?t. Tr??n th?c t?, ng??i ??t c??c ???c cung c?p hai t??y ch?n cho tr?i nghi?m di ??ng. H? c?? th? ?i v?i phi??n b?n di ??ng c?a n?n t?ng c?? c??c th?ng th??ng c?a h? ho?c ?ng d?ng chuy??n d?ng t??ng th??ch v?i c? thi?t b? Android v?? iOS. V?? c?a h??ng Google Play kh?ng cho ph??p c??c ?ng d?ng c?? c??c tr??n trang web c?a h?, ng??i d??ng Android c?? th? t??m th?y bi?u t??ng t?i xu?ng c?? s?n tr?c ti?p t? BetMGM Illinois Sportsbook.

V?i c??ng m?t b?ng m??u ?en v?? v??ng tr?n, ?ng d?ng BetMGM IL tr?c quan. N?? d? d??ng ?i?u h??ng v?? chuy?n t? m?t ph?n c?a trang n??y sang trang kh??c l?? m?t qu?? tr??nh li?n m?ch. Tr??n h?t, n?? ???c thi?t k? ??c ???o ?? ho?t ??ng v?i ?i?n tho?i th?ng minh ho?c thi?t b? di ??ng kh??c.

?ng d?ng BetMGM Sportsbook IL di ??ng
?ng d?ng BetMGM Sportsbook IL di ??ng

Giao di?n m??y t??nh ?? b??n cho BetMGM Illinois

??i v?i nh?ng ng??i ??t c??c th??ch th?c hi?n ??t c??c th? thao c?a h? tr??n m??n ?nh r?ng, trang web BetMGM Illinois Sportsbook Desktop c?ng gi?ng nh? ART nh? ?ng d?ng BetMGM Illinois. C??c bi?u t??ng li??n k?t nhanh ??n t?t c? c??c m?n th? thao ch??nh ???c ??t tr??n ??u trang. Ngo??i ra c??n c?? c??c li??n k?t ?? ?i ngay ??n c??c t??y ch?n c?? c??c tr?c ti?p ?ang ho?t ??ng, khuy?n m?i v?? truy c?p ?? t?o th? plachay. Ng??i ch?i c?ng c?? th? t?o m?t danh s??ch c??c m?n th? thao ho?c c??c ??i m?? h? d? ??nh ??t c??c th??ng xuy??n theo bi?u t??ng y??u th??ch. Trang web ???c ??t ra m?t c??ch s?ch s?, d? d??ng ?i?u h??ng v?? cung c?p ph?n h?i tr?c quan.

Ph??ng ph??p h? tr? kh??ch h??ng c?a Betmgm Illinois

BetMGM IL Sportsbook c?? trang Twitter d?ch v? kh??ch h??ng ri??ng m?? c?ng ty gi??m s??t 24 gi? m?t ng??y. H? c?ng cung c?p tr?? chuy?n tr?c ti?p v?? truy c?p email c?? s?n cho ng??i ch?i 24/7. Ngo??i ra c??n c?? m?t danh s??ch Cau h?i th??ng g?p r?ng r?i c?? s?n th?ng qua ??? ng??i ch?i c?? th? x??c ??nh v? tr?? cau tr? l?i cho c??c truy v?n c?a h?.

BetMGM Sportsbook IL H? tr? kh??ch h??ng
BetMGM Sportsbook IL H? tr? kh??ch h??ng

Betmgm An to??n v?? B?o m?t

H? ?? kh?ng b? qua chi ph?? khi ??m b?o r?ng ng??i ch?i c?a h? ?ang ho?t ??ng trong m?t m?i tr??ng an to??n v?? an to??n khi ch?i t?i BetMGM Illinois Sportsbook. ?i?u n??y bao g?m ??p d?ng an to??n giao th?c chuy?n si??u v?n b?n (HTTPS) cho trang web v?? SSL c?a h? (l?p ? c?m b?o m?t) v?? m? h??a t? ??u ??n cu?i cho c??c trang v?? ch?c n?ng. BetMGM Illinois Sportsbook h?p t??c v?i c??c kho?n thanh to??n Shift4 ?? cung c?p n?ng l??ng cho c??c giao d?ch c?? c??c ch?i game v?? th? thao tr?c tuy?n th?ng qua trang web c?a m??nh. Ng??i ch?i c?ng c?? th? ??m b?o b?o m?t c?a ch??nh h? b?ng c??ch h??nh x? kh?n ngoan khi tr?c tuy?n. ??ng chia s? b?t k? th?ng tin c?? nhan n??o v?i c??c ng??i ??t c??c kh??c v?? t?o m?t kh?u m?nh ?? b?o v? t??i kho?n c?a h?. V?? d?: m?t kh?u nh? 12345 ho?c ABCDEF kh?ng ph?i l?? l?a ch?n th?ng minh.

C?? c??c th? thao b??n l? BetMGM ? Illinois

S? th? thao BetMGM Illinois ???c h?p t??c v?i s??ng b?c kh??ch s?n par-a-dice ? East Peoria v?i t? c??ch l?? ??i t??c c?? c??c th? thao b??n l? c?a h?. ?i?u c?n thi?t theo lu?t c?? c??c th? thao Illinois ?? h?p t??c v?i m?t s??ng b?c b?ng g?ch v?? v?a ?? ?? ?i?u ki?n cho gi?y ph??p nh?? cung c?p d?ch v? qu?n ly. BetMGM d? ki?n ??s? x??c ??nh v? tr?? m?t cu?n s??ch th? thao b??n l? trong s??ng b?c par-a-dice. Kho?ng ba gi? l??i xe t? Chicago.

C?? c??c th? thao c?? tr??ch nhi?m trong IL

C??c H?i ??ng ch?i game Illinois Cung c?p kh? n?ng cho ng??i ch?i ??ng ky v??o ch??ng tr??nh t? lo?i tr? nh?? n??c c?a h?, c??ng v?i c? quan ??ng ky ???nh b?c v?n ?? c?a h?. C? hai ch??ng tr??nh ??u t? nguy?n v??o.

T?i BetMGM Illinois Sportsbook, h? cam k?t x??c ??nh r?i ro c?a vi?c ???nh b?c v?n ?? c??ng s?m c??ng t?t v?? sau ??? can thi?p ?? ng?n ch?n nh?ng v?n ?? n??y tr??c khi ch??ng xu?t hi?n. H? ?? c?? m?t khung ch?i game c?? tr??ch nhi?m bao g?m c??c ?i?u khi?n ?? gi??p kh??ch h??ng ch?i trong gi?i h?n c?a h? v?? tr??nh t??nh hu?ng ???nh b?c gay ra v?n ??.

Betmgm IL v?? c? b?c c?? tr??ch nhi?m

C?? nhi?u th?ng tin li??n quan ??n c? b?c c?? tr??ch nhi?m c?? th? truy c?p tr?c ti?p t? trang web BetMGM Sportsbook. C?? m?t b?ng li?t k?? c??c d?u hi?u c?nh b??o v? ???nh b?c v?n ??, c?ng nh? c??c li??n k?t tr?c ti?p ??n c??c c? quan ch??nh ph? ???c thi?t k? ?? gi??p nh?ng ng??i ???nh b?c c?? v?n ??. ??ng th?i, BetMGM Illinois Sportsbook cung c?p kh? n?ng cho ng??i ch?i t? gi?i tho??t kh?i t??i kho?n c?a h?, c?? ngh?a l?? h? s? kh?ng th? truy c?p Trang web c?? c??c Illinois Trong th?i gian ???c ch? ??nh t? lo?i.

Ph??n quy?t c?a ch??ng t?i v? BetMGM Illinois Sportsbook

L?? m?t trong nh?ng ng??i ch?i l?n nh?t trong b?i c?nh ???nh b?c c?a Hoa K?, ??? ch? l?? v?n ?? th?i gian cho ??n khi ng??i ???nh b??ng l?n m?? MGM ???c ??a l??n ??a v?? b?t ??u ?u ??a h??ng r??o. MGM ?? tr? ??n b?a ti?c khi c?? c??c th? thao ???c h?p ph??p h??a tr??n to??n qu?c v??o n?m 2018. Tuy nhi??n, h? nhanh ch??ng b?? ??p th?i gian b? m?t. Kh?ng Trang web c?? c??c th? thao ?ang ph??t tri?n nhanh h?n so v?i BetMGM Illinois Sportsbook. Bay gi? h? ki?m so??t 16% th? tr??ng Hoa K?.

BetMGM Sportsbook c?? th? kh?ng c?? chi?u sau c?a c??c ???ng c?? c??c v?? th? tr??ng m?? m?t s? ??i th? c?a h? c?? t??nh n?ng, nh?ng nh?ng g?? h? l??m, h? l??m r?t t?t. M? ti?n th??ng BetMGM IL Sportsbook cung c?p ??t c??c mi?n ph?? r?i ro l??n t?i $ 1.000 l?? n?i b?t. Ph?n t?t nh?t? N?? th?c s? kh?ng y??u c?u m? ti?n th??ng BetMGM Sportsbook Illinois. ??ng th?i, BetMGM Illinois lu?n nhanh ch??ng t?t d?u khi ??ng t? l? c??c c?nh tranh. ???c h?c theo c??ch c?a th? gi?i c?? c??c, m?t ng??i ch?i kh?ng th? sai b?ng c??ch ??t c??c v?i BetMGM Illinois Sportsbook.

Th??m ti?n th??ng betmgm c?a ti?u bang

Betmgm Arkansas Monus M? ti?n th??ng M? th??ng Betmgm Arizona
M? ti?n th??ng Betmgm Colorado M? th??ng Betmgm Indiana
Betmgm Louisiana Monus Bonus M? th??ng Betmgm Maryland
M? ti?n th??ng BetMGM MI M? ti?n th??ng betmgm nj
M? th??ng Betmgm New York M? ti?n th??ng Betmgm PA
M? th??ng Betmgm Tennessee M? ti?n th??ng Betmgm Virginia

BetMGM Sportsbook FAQ

Khi n??o s? ra m?t BetMGM ? Illinois?

BetMGM Illinois Sportsbook ra m?t v??o ng??y 5 th??ng 3, c??ng ng??y y??u c?u ??ng ky tr?c ti?p ?? h?t h?n. ?i?u n??y c?? ngh?a l?? c? dan Illinois hi?n c?? th? ??ng ky t??i kho?n BetMGM Illinois t? ?i?n tho?i c?a h?.

Betmgm Illinois c?? cung c?p c?? c??c th? thao ph??p ly kh?ng?

BetMGM c?? h?p ph??p kh?ng? Vang, h? l??. BetMGM Sportsbook ???c c?p ph??p v?? ?i?u ch?nh ??y ?? b?i H?i ??ng ch?i game Illinois.

BETMGM c?? cung c?p c??c kh?ng c?? r?i ro ? Illinois kh?ng?

H? ch?c ch?n l??m. ?u ??i ??ng ky BetMGM Sportsbook cho ng??i ch?i m?i l?? ??t c??c mi?n ph?? r?i ro tr? gi?? l??n t?i 1.000 ?? la.

T?i c?? th? ??t c??c v??o c??c m?n th? thao ??i h?c v?i BetMGM Illinois kh?ng?

C?? v?? kh?ng. BetMGM Sportsbook s? cung c?p ??t c??c b??n l? cho c??c ??i th? thao ??i h?c trong bang. Tuy nhi??n, ??t c??c tr?c tuy?n v??o c??c s? ki?n th? thao ??i h?c n??y ??u b? c?m (b?n c?ng kh?ng th? ??t c??c c??c ??o c? c?a ng??i ch?i ??i h?c).

Betmgm Illinois c?? cung c?p c?? c??c tr?c ti?p kh?ng?

C??, th?c ??n c?? c??c tr?c ti?p t?i BetMGM Sportsbook Rivals b?t k? cu?n s??ch th? thao tr?c tuy?n n??o cho c? ch?t l??ng v?? s? ?a d?ng c?a n??.

Betmgm IL c?? cung c?p m?t s??ng b?c tr?c tuy?n kh?ng?

Hi?n t?i, BetMGM Online Sportsbook kh?ng cung c?p m?t s??ng b?c tr?c tuy?n. ???nh b?c s??ng b?c tr?c tuy?n kh?ng ???c h?p ph??p h??a ? bang Illinois.

L??m th? n??o l?? ti?n th?ng c?a Sportsbook ? Illinois b? ???nh thu??

Illinois c?? thu? ph?ng 4,95% t?i ch? ??i v?i t?t c? c??c h??nh th?c thu nh?p. ?i?u ??? c?? ngh?a l?? b?n s? tr? 4,95% thu? cho b?t k? kho?n ti?n th?ng c?? c??c th? thao n??o ki?m ???c trong ti?u bang.

Th?ng tin v? c??c T??c gi?

M?t nh?? b??o k? c?u c?? tr? s? t?i Windsor, Ontario, Bob Duff ?? bao qu??t ng??nh c?ng nghi?p c?? c??c ???nh b?c v?? th? thao k? t? n?m 2016. ?ng ?? vi?t h?n hai ch?c cu?n s??ch.