• Bookies
  • Tin t?c
  • Betrivers Ohio: M?i th? ?? bi?t v? ra m?t s?p t?i
Adam Martin cho xps3.com

Qua Adam Martin | | 6 ph??t

Betrivers Ohio: M?i th? ?? bi?t v? ra m?t s?p t?i

Betrivers Ohio: M?i th? ?? bi?t v? ra m?t s?p t?i
Ph?n b?i

100% ??t ch? ??i s??nh l??n ??n $ 250

??t c??c ngay bay gi?
  • Chia s? trong Messenger
  • Chia s? trong WhatsApp
  • URL ?? sao ch??p!

B?n ?? s?n s??ng ch?a? C?? c??c th? thao Ohio S? ph??t tr?c ti?p v??o ng??y 1 th??ng 1 n?m 2023. V??o ng??y ???, h??ng ch?c cu?n s??ch th? thao tr?c tuy?n s? ???c ph??t h??nh v?? b?t ??u ??t c??c - nh?ng nh?ng ng??i ph?n b?i Ohio kh?ng ???c ??m b?o l?? m?t trong s? ???.??

S? th? thao ???c h? tr? t??ng t??c Rush Street ?? b? l? th?i h?n ?i?u h??nh ng??y 15 th??ng 7 s? ??m b?o n?? l?? m?t bu?i ra m?t v??o ng??y 1 th??ng 1. B?n ng??y sau, Betrivers ?? ??p d?ng ?? kh?i ch?y m?t ?ng d?ng di ??ng th?ng qua S??ng b?c Hollywood (thu?c s? h?u c?a Penn Entertainment).??

RSI ?? ph?i h?p t??c v?i Hollywood Casino, n?i c?ng s? cung c?p c?? c??c th? thao th?ng qua SPORTBOOK SPORTS BARSTOOL, b?i v?? n?? kh?ng c?? s??ng b?c b??n l? trong ti?u bang. Kh?ng r? li?u ?ng d?ng di ??ng Ohio Betrivers c?? ra m?t v??o ng??y 1 th??ng 1 kh?ng.

B?t k?, khi n?? ra m?t, ng??i ph?n b?i Ohio ch?c ch?n s? l?? m?t trong nh?ng ?ng d?ng c?? c??c th? thao Ohio C?? s?n ? bang Buckeye.

Tin t?t l?? s? c?? s? hi?n di?n b??n l? c?a ng??i ham m? v??o ng??y ??u ti??n. Betrivers Ohio c?? th?a thu?n 10 n?m v?i Hall of Fame Village (Canton) v?? s? m? m?t cu?n s??ch th? thao b??n l? ? ???. N?? s? ???c ??t trong khu v?c tham gia c?a ng??i ham m?.??

*L?u y: H?i tr??ng danh v?ng b??ng ??? chuy??n nghi?p l?? m?t th?c th? phi l?i nhu?n, v?? v?y s? h?p t??c n??y l?? v?i Hall of Fame Village.

?? Ng??y ra m?t d? ki?nNg??y 1 th??ng 1 n?m 2023
? T?t nh?t choTi?n th??ng ch??o m?ng v?? tr?i nghi?m ng??i d??ng
?? ?u ??i ch??o m?ng d? ki?nTi?n g?i 100% ph?? h?p l??n ??n $ 250
?? Betrivers m? khuy?n m?i OhioBookies
?? Ti?n g?i t?i thi?u$ 10
?? Betrivers ?ng d?ng OhioiOS & Android
? Th?i gian r??t ti?nTrong v??ng 24-72 gi?

T?i sao ch?n Betrivers Ohio?

Betrivers Sportsbook ???c ?i?u h??nh b?i tr?? ch?i kh?ng l? Rush Street Interactive. C?ng ty c?? tr? s? t?i Chicago n?m gi? s? kh??c bi?t l?? c?ng ty c?? c??c th? thao ??u ti??n ra m?t t?i th? tr??ng Hoa K?.??

N?? ?? l??m nh? v?y ? New Jersey th?ng qua trang web Playsugarhouse.com v??o n?m 2018, sau khi T??a ??n T?i cao Hoa K? b?i b? PASPA. K? t? ???, RSI ?? m? r?ng ph?m vi v?? hi?n ?ang s?ng ? 15 ti?u bang.??

Tr??n th?c t?, RSI l?? nh?? ?i?u h??nh ??u ti??n ra m?t m?t cu?n s??ch th? thao ? Pennsylvania, Colorado, Indiana v?? West Virginia. Nh? b?n c?? th? n??i, Betrivers Ohio ???c ?i?u h??nh b?i m?t c?ng ty game ?u t??, ?i?u ??? c?? ngh?a l?? n?? ch?c ch?n ???ng ?? b?n ch?? y. ??? l?? m?t cu?n th? thao tuy?t v?i v?? ch??ng t?i ? ?ay ?? n??i v?i b?n m?i th? b?n c?n bi?t v? n??.??

Betrivers Ohio s? c?? m?t s? t??nh n?ng tuy?t v?i s? khi?n n?? tr? th??nh m?t ng??i ??t c??c th? thao. D?a tr??n s? hi?n di?n c?a n?? ? c??c ti?u bang kh??c, s? c?? t? l? c??c h??ng ng??y cho c??c m?n th? thao kh??c nhau v?? c??c s? ki?n kh??c nhau tr??n c? s? h??ng ng??y.??

Betrivers cung c?p 20% l?i nhu?n MLB m?i th? ba v?? ??i khi n?? cung c?p "n??c tr??i cay" tr??n c??c tr?? ch?i NFL ???c ch?n. M?i th? T?, b?n c?? th? nh?n ???c l?i nhu?n qu?n v?t 20% v?? v??o cu?i tu?n, t??ng t? c?ng x?y ra v?i c?? c??c b??ng ???.??

Ngo??i ra, Betrivers Ohio c?? th? s? cung c?p t??y ch?n r??t ti?n c?a m??nh, n?i b?n c?? th? r??t ti?n c??c tr??c khi tr?? ch?i k?t th??c. C?ng s? c?? trung tam Betrivers Ohio Stats, n?i b?n c?? th? ki?m tra s? li?u th?ng k?? nang cao cho m?t s? ki?n th? thao. Nh??n chung, ng??i ham m? Ohio s? c?? r?t nhi?u th? ?? cung c?p cho kh??ch h??ng m?i v?? n?? s? d? d??ng l?? m?t trong nh?ng l?a ch?n h??ng ??u cho nh?ng ng??i ??t c??c m?i trong ti?u bang.

B?n c?? th? ??t c??c ? ?au t?i Betrivers Ohio?

Nh? ch??ng t?i ?? ?? c?p ? ph??a tr??n, m?t ?ng d?ng Betrivers di ??ng Ohio c?? th? kh?ng c?? s?n v??o ng??y ??u ti??n c?a c?? c??c th? thao Ohio (ng??y 1 th??ng 1 n?m 2023) v?? n?? ?? b? l? th?i h?n. ?i?u ??? n??i r?ng, b?n s? c?? th? ??t c??c t?i H?i tr??ng Sports B??n l? Danh v?ng Village (li?n k? v?i H?i tr??ng Danh v?ng b??ng ??? chuy??n nghi?p).??

Khi ?ng d?ng Betrivers Ohio ra m?t, b?n s? ph?i t?i xu?ng v?? ??ng ky t??i kho?n. ?ng d?ng Betrivers Ohio s? c?? s?n cho c? ng??i d??ng iOS v?? ng??i d??ng Android. ??i v?i trang web c?? c??c tr?c tuy?n, b?n c?? th? truy c?p trang web Betrivers Ohio ?? ??t c??c.??

C? trang web c?a Betrivers Ohio v?? ?ng d?ng c?? c??c th? thao Ohio s? d? d??ng ?i?u h??ng. Betrivers Ohio c?ng s? cung c?p t? l? c??c c?? gi?? c?nh tranh so v?i c??c ?ng d?ng c?? c??c th? thao Ohio kh??c.

M? qu?ng c??o Ohio Betrivers l?? g???

V?n c??n qu?? s?m ?? n??i ch?c ch?n m? qu?ng c??o Ohio c?a Betrivers s? l?? g?? ??i v?i ng??i d??ng m?i, nh?ng ch??ng t?i c?? th? suy ra m?t ch??t d?a tr??n nh?ng g?? n?? cung c?p ? c??c ti?u bang kh??c. T?i c??c ti?u bang v?i c?? c??c th? thao tr?c tuy?n tr?c ti?p, M? qu?ng c??o Cung c?p cho kh??ch h??ng m?i m?t ph?n th??ng ph?? h?p v?i ti?n g?i ??u ti??n 100% l??n t?i $ 250.??

B?n ch? ph?i chuy?n qua ti?n th??ng 1 l?n tr??c khi r??t ti?n, ??a ra qu?ng c??o n??y l??n nhi?u ng??i kh??c v?? ??? l?? m?t trong nh?ng ly do ch??nh khi?n b?n n??n ch?n Betrivers Ohio (n?u ?ay th?c s? l?? ?u ??i ra m?t). ?? y??u c?u ti?n th??ng c?a ng??i ham m? Ohio, h?y l??m theo c??c b??c n??y khi ?ng d?ng ???c ph??t h??nh:

  1. T?i xu?ng ?ng d?ng c?? c??c Ohio Betrivers v?? ??ng ky t??i kho?n
  2. ??t c?c ??u ti??n c?a b?n v?i gi?? ??t nh?t $ 10
  3. Nh?n ti?n th??ng tr?n ??u ti?n g?i ??u ti??n l??n t?i $ 250

Ph?n t?t nh?t v? ti?n th??ng c?a ng??i ham m? Ohio s? l?? c?? kh? n?ng ch? c?? 1X rollover ?? r??t ti?n th??ng v?? chuy?n ??i ch??ng th??nh ti?n m?t. ?i?u ??? c?? ngh?a l?? b?n c?? th? s? d?ng ti?n th??ng m? khuy?n m?i c?a Betrivers Ohio ?? ??t c??c v?? sau ??? r??t ti?n th?ng n?u t?i ??t c??c.??

?i?u n??y ch?c ch?n l?? h?p d?n ??i v?i nh?ng ng??i ??t c??c th? thao v?? h? kh?ng ph?i chuy?n ti?n c?a h? m?t lo?t c??c l?n cho ??n khi h? ???c ph??p r??t ti?n th?ng c??c th? thao c?a h?. L?u y r?ng t? l? c??c t?i thi?u ?? ??t c??c b?ng ti?n th??ng l?? -200, d?a tr??n c??c tr?ng th??i kh??c. B?n nh?n ???c 30 ng??y ?? s? d?ng ti?n th??ng c?a m??nh. Nh??n chung, ??? l?? m?t ?? ngh? ch??o m?ng tuy?t v?i m?? r?t may kh?ng c?? r?t nhi?u h?n ch?.

H?y ?? cho b?n m?t v?? d? v? c??ch s? d?ng ?u ??i ch??o m?ng c?a ng??i ham m? n??y. Gi? s? b?n g?i $ 250 v?? b?n nh?n ???c $ 250 ti?n th??ng cho kho?n ti?n g?i ph?? h?p c?a b?n. Sau ???, b?n ??t c??c 250 ?? la v??o Cleveland Browns Moneyline ?? ???nh b?i Cincinnati Bengals trong m?t tr?? ch?i NFL v?i t? l? c??c +100.??

The Browns gi??nh chi?n th?ng ?? b?n nh?n ???c 250 ?? la ti?n m?t t? ti?n th??ng c?a b?n. Bay gi? b?n c?? th? l?y ti?n th??ng t? t??i kho?n c?a m??nh v?? r??t ch??ng do Rollover 1x. C??c m?n th? thao kh??c c?a Ohio s? c?? c??c b?n nh?c cao h?n, v?? v?y th?c t? b?n ch? c?n l?n ti?n m?t l?n t?i Betrivers l?? m?t trong nh?ng ?i?u l??m cho n?? n?i b?t gi?a c??c ?ng d?ng c?? c??c th? thao.

Ch??ng t?i s? bi?t nhi?u h?n v? m? qu?ng c??o Ohio Betrivers khi n?? ch??nh th?c x??c nh?n ng??y ra m?t t?i Bang. Hi?n t?i, h?y ?? m?t ??n xps3.com cho t?t c? c??c b?n c?p nh?t m?i nh?t v? M? khuy?n m?i Ohio, ng??y ra m?t v?? nhi?u h?n n?a.

Th?ng tin v? c??c T??c gi?

M?t nh?? v?n c?? tr? s? t?i Toronto, Adam Martin ?? ?? c?p ??n c??c m?n th? thao chuy??n nghi?p, v?i s? nh?n m?nh v??o c? b?c th? thao, trong h?n m?t th?p k?, vi?t cho c??c c?a h??ng nh? ng?i sao Toronto v?? Sportsnet. ?ng l?? m?t chuy??n gia v? UFC, ??ng th?i bao g?m c??c c?? c??c NHL v?? Stanley Cup.